Ut med myndigheterna!

Text:

Varför lär sig inte staten av sina egna misstag? Nu ska regeringen utlokalisera 300 jobb från Stockholm till andra delar av landet. Två hela myndigheter ska ut; Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) med 100 anställda ska till Malmö och Inspektionen för socialförsäkringen med 50 till 60 årsarbetskrafter till Göteborg. Andra tvingas flytta delar av sin verksamhet: Arbetsmiljöverket, Kronofogden, Swedac, Tillväxtverket och Tullverket.

Blir verksamheten bättre eller effektivare? Gynnas glesbygden eller de orter som får nya myndigheter? Svaret är nej. Det blir dyrare och sämre. Det tar flera år innan en utflyttad myndighet hämtar sig. Kompetens går förlorad, kostnaderna skenar och de positiva effekterna uteblir.

Detta väcker inga starka politiska protester. I riksdagen finns en stabil majoritet mot Stockholm. Det är alltid 80 mot 20 när det kommer till landet mot huvudstaden. Regeringen förefaller visa styrka och det är svårt att bemöta det populistiska anslaget.

Men det finns erfarenheter. 2004 drabbades flera regioner när försvaret hårdbantade. Riksdagen beslutade att kompensera Östersund, Karlstad/Kristinehamn, Arvidsjaur och Gotland. 2 700 arbetstillfällen skulle flyttas från Stockholm.

Hela Konsumentverket försvann till Karlstad och Folkhälsoinstitutet till Östersund. Riksrevisionen utvärderade och dess kritiska slutsatser var blytunga i december 2009. Citat:

• Det utreddes aldrig om det funnits andra sätt att kompensera regionerna som varit bättre anpassade till mottagarna och mindre resurskrävande.

• Det kan ifrågasättas om det är rimligt att reducera en myndighets verksamhet under flera års tid.

• Kostnaderna för flytten har blivit väsentligt högre – 1,1 miljon kronor per flyttat arbetstillfälle i stället för de 0,7 miljoner kronor som Lokaliseringsutredningen räknade med.

• Det är mindre troligt att de merkostnader som uppstod hos myndigheterna går att återvinna under den förväntade amorteringstiden på 20 år.

• Regeringen har inte följt upp effekterna, varken hur höga de faktiska kostnaderna blev eller om kompensationen blev som det var tänkt.

Konsumentverket var när det flyttade en högprofilerad myndighet som också bedrev opinionsbildning med sin Konsumentombudsman. Den hade världsledande experter på barnsäkerhet, leksaker, begagnade bilar och köksredskap. Men Konsumentverket försvann från den offentliga scenen i många år, innan det hämtade sig.

2014 inrättades E-hälsomyndigheten, en viktig expertmyndighet som bland annat ska se till att elektroniska recept fungerar över hela landet. Men efter bara några år, 2016, beslutade regeringen att en stor del av verksamheten skulle flytta till Kalmar. Det skulle myndigheten klara utan extra resurser.

Få flyttade med, myndigheten gick på knäna och hela verksamheten riskerade att haverera. Regeringen tvingades betala för att få det hela på fötter igen.

Statskontoret utredde 2016 hur det borde gå till när staten utlokaliserar verksamhet. En slutsats var att det bör vara myndigheten själv som beslutar om lokalisering inom verksamheten, det bör finnas en dokumenterad konsekvensanalys och beslutet ska utgå från kraven på effektivitet och hushållning med statens medel.

Hallå! Är det någon hemma? Vad hände med dessa utvärderingar och rekommendationer?

Sverige är i dag världsledande när det gäller böcker, tidningar, kunskap och information till personer med olika funktionsnedsättningar. Det som en gång var ett punktskriftsbibliotek är i dag MTM, en modern myndighet som ger stöd till blinda och döva, personer med dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och som producerar böcker och tidningar på lättläst svenska. Där finns människor som med unik kompetens vigt sitt liv åt att stärka grupper i behov av stöd. Vad är det värt?

Intet – när regeringen ska visa handlingskraft. De myndigheter som flyttar ska göra det utan resursförstärkning. Trots att alla vet att det kostar och skadar verksamheten.

Det är som om regeringen själv skulle behöva lite stöd från MTM för att kunna se och höra, och ta del av de erfarenheter och kunskaper som faktiskt finns.

Text: