Svenska akademien undkommer skatt på förmögenheten

Text: Leif Holmkvist

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Peter Kindlund, pensionär och hemmansägare i lingonskogen mellan Växjö och Vetlanda, vet vad vildsvin kan göra i rabatterna. Men han vet ännu mer om snåriga skattelagar. Han är tidigare regeringsråd, ordförande i skatterättsnämnden och utredaren som 2009 föreslog en utdikning av skatteträsket.

– Lite tillspetsat kan man säga att skattefriheten är olaglig, säger Peter Kindlund. Man stiftar ju inte lag för att peka ut ett antal uppräknade subjekt som skattebefriade.

Så han föreslog helt sonika att avskaffa »katalogen« (se faktaruta) i inkomstskattelagens 7 kapitel, där Svenska Akademien och det övriga skattefrälset listas, och behandla dem ungefär som landets många stiftelser.

– De flesta subjekten i katalogen skulle klara sig lika bra på generella regler. Politikerna plockade ut delar ur vår utredning, men undvek nogsamt katalogen.

Stiftelserna fick nya regler 2014 men akademiernas skattefrihet består. Dåvarande finansminister Anders Borg ville inte ge sig in i debatten.

– Jag är varken förvånad eller besviken, säger Peter Kindlund. Att politikerna skulle ge sig in i den sörjan var inte väntat. Jag visste från mitt jobb på finansdepartementet att intresset från politikerna var lågt.

Peter Kindlund anser att bristen på insyn är stötande. Han föreslog därför att »…akademier (ska) omfattas av samma skyldighet att redovisa hur de bedriver sin allmännyttiga verksamhet. Ett krav på att även dessa ska lämna särskild uppgift enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter föreslås därför«.

– Någon genomlysning borde finnas, säger Peter Kindlund, men politikerna värjer sig.

Det gör även Jörgen Hellman som är vice ordförande i skatteutskottet och Socialdemokraternas skatteexpert. Visserligen var det Alliansens ansvar att skriva propositionen som skulle utrota skattefrälset men skattereformer brukar förankras över blockgränsen:

– Nej, det pratades inte mycket om just katalogen. Men för dem krävs transparens och de borde åtminstone redovisa något. Det finns mer än 500 undantag och särregler i vårt 26 år gamla skattesystem. Vi måste se över alltihop och jag hoppas att partierna orkar ta tag i det under nästa mandatperiod. Vi måste ha lägre skatt på arbete och högre på annat.

Hur mycket Svenska akademien slipper undan i skatt vet varken Skatteverket eller Finansdepartementet. Skattefrihet är att likställa med statsbidrag och kallas för skatteutgifter i statsbudgeten. Det brukliga är att staten i gengäld av den skattebefriade kräver en redovisning av de skattefria inkomsterna och i många fall även av hur de används. Staten ska på så sätt kunna se att de vällovliga ändamålen som motiverar skattefrihet verkligen uppfylls.

Det gäller dock inte Svenska akademien:

– De är, liksom de andra katalogsubjekten, endast skattskyldiga för inkomster av fastighetsdrift, säger Gunnar Högberg, Skatteverkets rikssamordnare för stiftelser, ideella föreningar och trossamfund.

Svenska akademien behöver inte skatta för reavinster från husaffärer, ränteinkomster, aktieutdelningar eller intäkter från försäljning av böcker. Inkomst av näringsverksamhet beskattas normalt med 22 procent.

Men akademierna har ytterligare ett undantag, en lagfäst rätt att mörka sin ekonomi:

– Enligt skatteförfarandelagen måste ideella föreningar redovisa sina skattefria inkomster, förklarar Gunnar Högberg. Annars kan vi inte bedöma om verksamheten som gett intäkterna hör till det som ska skattegynnas.

Men akademierna har en ovillkorlig skattefrihet. Det spelar ingen roll hur de får sina pengar, bara det inte är fastighetsinkomster.

»Så kan vi inte ha det bara för att det är som det alltid har varit«, tyckte Peter Kindlund och hans utredare. Gärna skattelättnader för den som kan visa att den gör något gott för samhället men i så fall lika för alla. Och därtill en tydlig redovisning av intäkter och kostnader.

Bra förslag, tyckte de flesta och tyngsta av 157 remissinstanser. En remissinstans var dock direkt avvisande: de Kungliga Akademierna som oroade sig för »ovälkomna begränsningar« på sina sysslor och därför önskade »behålla de regler som gäller«. De fick som de ville. Frågan är hur länge:

– Frågan om katalogen har inte prioriterats, säger Niklas Ekstrand, chef för finansdepartementets enhet för inkomstskatt. Det betyder inte att de delarna av förslaget är avfärdade, vi har bara inte tagit slutlig ställning i den frågan.

Det kan alltså stunda nya, mer genomlysta tider för Gustav III:s smakfulla snillen. Svenska akademiens räntmästare Carina O Lindqvist väljer att via mejl besvara Fokus frågor om budgetomslutning, balansräkning, placeringar och varför just akademien ska få mörka sin ekonomi.

»Svenska Akademien upprättar självklart årsredovisning enligt årsredovisningslagen och har räkenskaper på samma sätt som andra bolag. Årsredovisningen, räkenskaperna och förvaltningen granskas årligen av auktoriserade revisorer. Eftersom Svenska Akademien inte är registrerad hos Bolagsverket och inte heller hos Länsstyrelsen är inte årsredovisningen offentlig. Svenska Akademien upprättar inkomstdeklaration varje år«, lyder svaret.

När Fokus ber om förtydligande om inkomstdeklaration och lagrum för sekretess kommer svaret:

»Som jag redan angett så lämnar Svenska Akademien inkomstdeklaration. Jag har även svarat på din fråga om varför årsredovisningen inte är officiell. Därmed är detta avslutat.«

 

Fakta | Svenska Akademiens förmögenhet:

Fastigheter, marknadsvärde 940 mkr, lån 92 mkr.

  1. Direktägda, bedömt marknadsvärde 90 mkr.

Stockholm: Atlas nr 8, Tyska Brinken 24

Lund: Dalbyvägen 3 (ordboksredaktionen, intill Botaniska)

Stockholm: Djurgården 1:1, (hyreshus på ofri grund)

Borgholm: Hvita villan (rekreationshus intill Solliden)

Ett okänt antal bostadsrätter i Stockholm, en 4.a i Paris, en 3:a i Berlin. samt hyresfri disposition av två våningsplan i Nobelhuset vid Stortorget.

  1. Fastighets AB Salviigränd, marknadsvärde 64 mkr.

Stockholm: Cephalus 11, Västerlånggatan 6

  1. Magna Fastigheter HB, marknadsvärde 785 mkr.

Stockholm: Mariatorget 1, Sankt Paulsgatan 29, Stora Nygatan 45.

2016 gjorde de två fastighetsbolagen 6,5 miljoner i vinst och bör ha betalat omkring 1,4 miljoner i skatt.
Aktier: förvaltas av Akademiinvest AB, placerar företrädesvis i Large Cap-bolag på Stockholmsbörsen, cirka 25 bolag, dagsvärde omkring 900 mkr. Årlig utdelning 30 – 50 mkr. Betalar ingen skatt.

Nettoförmögenhet: cirka 1 750 mkr.

Övriga inkomster: bokutgivning, avkastning från fonder som donerats samt 15 miljoner om året från Bolagsverket som sedan 2007 arrenderar rätten att ge ut Post- och Inrikes Tidningar, som Gustav III 1791 ”för evärdeliga tider” skänkte akademien. Betalar ingen skatt.

Katalogen som ger skattefrihet:

Svenska Akademien

Akademien för de fria konsterna

Vetenskapsakademien

Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien

Musikaliska Akademien

Örlogsmannasällskapet

Krigsvetenskapsakademien

Ingenjörsvetenskapsakademien

Skogs- och Lantbruksakademien

Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Allmänna undervisningsverk

Studentkårer

Regionala utvecklingsbolag

Arbetslöshetskassor

Vissa personalstiftelser

Avtalade stiftelser för avgångsersättningar

Juridisk person som ger permitteringslön

Svenska spel

AB Trav och Galopp

Jernkontoret

Nobelstiftelsen

Right Livelihood Awardstiftelsen

Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond

Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond

Stiftelsen Industrifonden

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Stiftelsen Norrlandsfonden

Stiftelsen Olof Palmes minnesfond

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoindustrin

Stiftelsen Svenska bibelsällskapets bibelfond

Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Sveriges Nationaldag

Stiftelsen TCO:s internationella stipendiefond till Olof Palmes minne

Stiftelsen UV-huset

Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet

Svenska skeppshypotekskassan

Svenska UNICEF-kommittén

Sveriges export- och investeringsråd

Sveriges Standardiseringsförbund