Världens våndor

Text: Hilda Ärlemyr

Bild: Moa Karlberg

Framtiden ser ljus ut. Åtminstone om man får tro de omkring 150 stats- och regeringschefer som samlas i New York nu i helgen. Där ska 193 länder formellt anta FN:s nya globala utvecklings- och hållbarhetsmål. Och det är knappast en blygsam plan de skriver under på – fattigdom och hunger ska utrotas, jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppnås, och akuta åtgärder för att hindra klimatförändringarna ska tas – allt före år 2030.

– Det här är folkets agenda, en handlingsplan för att utrota fattigdom i alla former och inte lämna någon i sticket, sa en stolt Ban Ki-moon i augusti när de sista förhandlingarna avslutades.

De närmaste 15 åren förväntas FN:s medlemsländer utforma sin politik i enlighet med de 17 övergripande hållbarhetsmålen och 169 delmålen. Där ingår saker som att säkra tillgång till rent vatten och hälsovård, arbeta för ett hållbart jordbruk och minska ojämlikheten både i och mellan länder. De nya hållbarhetsmålen ersätter de så kallade millenniemålen som antogs 2001 och löper ut vid årsskiftet.

För Sveriges del har skrivningar om jämställdhet och klimatfrågor varit viktiga i förhandlingarna om den nya agendan. Biståndsminister Isabella Lövin är särskilt nöjd med mål nummer 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling och ge tillgång till rättvisa för alla.

– Det har varit ett kontroversiellt mål eftersom alla medlemsstater inte är demokratier.

Kan man uppnå målen?

– Jag kan säga så här, att man uppnår definitivt inte målen om man inte sätter dem. Milleniemålen har gjort stor skillnad, och fördelen med den nya agendan är att den inte bara gäller de fattiga länderna, utan också den rika världen. Det ger bättre förutsättningar för att lyckas.

FAKTA | Målen om mödradödlighet

Ett av millenniemålen var att minska mödradödligheten med 75 procent till 2015 jämfört med 1990. Det målet har inte uppnåtts. I Tanzania, ett av länderna i världen med högst mödradödlighet, dör cirka 400 kvinnor per 100 000 förlossningar.

I de nya hållbarhetsmålen behandlas mödradödligheten och där sägs att man ska »säkerställa hälsosamma liv och främja välmående för människor i alla åldrar«. Ett delmål är att minska mödradödligheten till färre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar fram till 2030.

De nya utvecklings- och hållbarhetsmålen antas av FN:s medlemsländer i helgen och gäller från och med den första januari 2016. Agendan ersätter millenniemålen som går ut vid årsskiftet.

FAKTA | Moa Karlberg

Fotografen Moa Karlberg har porträtterat födande kvinnor i Sverige, som har bland den lägsta mödradödligheten i världen, och i Tanzania, där risken att dö i samband med förlossning är hundra gånger så stor. Majoriteten av världens kvinnor föder minst ett barn under sin livstid. Trots att alla går igenom samma fysiska faser är de yttre förutsättningarna fundamentalt olika.

Kvinna3

Kvinna4

Kvinna2

Moa-Karlberg

Moa-Karlberg2

Moa-Karlberg3

Moa-Karlberg4

Moa-Karlberg5

Moa-Karlberg6

Moa-Karlberg7

Moa-Karlberg8

Moa-Karlberg9

Moa-Karlberg10

Moa-Karlberg11

Moa-Karlberg13

Moa-Karlberg14

Moa-Karlberg15