Därför ska du plugga här

Text: Mårten Arvidsson

Kungliga Tekniska högskolan
Rektor Peter Gudmundson 

Styrkor: Att i princip alla studenter som examineras får jobb. KTH samarbetar med toppuniversitet över hela världen och är internationellt sett det mest välrenommerade tekniska universitetet i Sverige. Dessutom finns en fin sammanhållning mellan studenterna, en KTH-anda.

Svagheter: Vi måste alla jobba för att göra Stockholm till en bättre studentstad, bland annat lösa de svårigheter som finns beträffande studentbostäder. Vi arbetar dessutom med att synliggöra KTH:s omfattande och framgångsrika forskning som inte är så välkänd bland presumtiva studenter och allmänhet.

Mälardalens högskola
Rektor Karin Röding 

Styrkor: Ett nära samarbete med företag och offentlig sektor vilket gör våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. 81 procent av våra studenter har jobb inom ett år efter avslutad examen. Såväl utbildning som forskning har en stark anknytning till livet utanför högskolans väggar, och genom samarbeten med omvärlden ser vi till att vår forskning kommer till nytta i samhället.

Svagheter: Forskningsanslagen från staten ligger på en för låg nivå, men MDH som lärosäte är framgångsrikt i arbetet att attrahera externa forskningsmedel. 62 procent av MDH:s forskningsmedel kom 2012 från externa forskningsfinansiärer.

Lunds universitet
Rektor Per Eriksson 

Styrkor: Vi rankas som ett av världens topp 100-universitet av de stora, renommerade rankningslistorna. Här finns forskning i världsklass inom alla områden. Vi har flest internationella studenter i Sverige och många utbytesmöjligheter inom våra partnernätverk. Dessutom finns ett rikt utbud av studiesociala aktiviteter.

Svagheter: För få tilldelade utbildningsplatser gör det svårt att komma in vid Lunds universitet. Även om situationen blivit betydligt bättre har vi haft svårt att garantera boende för de studenter som kommer hit. Vi har också haft svårare att attrahera studenter från studieovana miljöer med olika sociala och ekonomiska bakgrunder.

Handelshögskolan i Stockholm
Rektor Rolf Wolff 

Styrkor: Vi har ett unikt brett och starkt nätverk till näringslivet. Över 100 partnerföretag stöttar vår verksamhet med såväl finanser som engagemang och har också en stark närvaro genom hela utbildningen.

Svagheter: Vi behöver bredda rekryteringen ytterligare med fler studenter från olika delar av Sverige och med olika bakgrund, liksom från andra länder.

Högskolan i Kristianstad
Rektor Sanimir Resic  

Styrkor: Ett samlat campus ger närhet mellan studenter och lärare och även mellan disciplinerna. Vi är unika med att alla programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning. Tyngdpunkten ligger på professionsutbildningar som också är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Svagheter: Vi saknar examensrätt för forskarutbildning. På grund av det geografiska läget är HKR mer konkurrensutsatt än många andra lärosäten.

Försvarshögskolan
Rektor Romulo Enmark 

Styrkor: Försvarshögskolan är med 800 militära och civila studenter en liten högskola. Som student får man inte bara en nära och personlig kontakt med sina lärare och professorer – man får också lätt kontakt med andra studenter.

Svagheter: Försvarshögskolan är en ung högskola som vilar på en lång tradition. 2013 firar vi fem år som högskola, samtidigt som vår utbildning har anor från 1818.

Högskolan i Jönköping
Rektor Anita Hansbo

Styrkor: Vi är en av landets främsta inom internationellt studentutbyte och det är lätt att studera utomlands. Vi uppmuntrar också entreprenörskap och ger goda förutsättningar för en nära kontakt med arbetslivet, vilket gör våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden i hela världen.

Svagheter: Högskolan i Jönköping är populär och vid terminsstart kan det vara svårt att hitta drömboendet direkt. Det gäller att vara ute i god tid och vara aktiv så brukar det lösa sig.

Sveriges lantbruks-universitet
Vicerektor Lena Andersson-Eklund 

Styrkor: Helhetsperspektivet. Vi behärskar hela kedjan och kan allt om naturresurserna och deras nyttjande på ett hållbart sätt. Vi erbjuder utbildningar med en klar yrkesidentitet och roll. År efter år hamnar vi bland landets tre bästa universitet i fråga om utbildningens kvalitet, främst beroende på lärartätheten.

Svagheter: Möjligen vårt namn? Det kanske leder tankarna till något gammaldags och mossigt i stället för ett universitet som är i internationell framkant inom livsvetenskap. Men hur vi bäst förvaltar och utnyttjar jordens resurser är en global framtidsfråga, och en överlevnadsfråga för jordens ökande befolkning.

Umeå universitet
Rektor Lena Gustafsson 

Styrkor: Att vi satsar, vågar ta risker och att vi arbetar över traditionella vetenskapsgränser, mycket tack vare vårt samlade campus. På detta sätt skapar vi förutsättningar för att kunna möta de stora samhällsutmaningarna på ett framgångsrikt sätt, både inom forskning och utbildning.

Svagheter: Vissa skulle nog säga vårt geografiska läge. Samtidigt bidrar vår nordliga utpost till att göra oss attraktiva för internationella forskare, lärare och studenter. Med dagens virtuella tekniker spelar också geografiska avstånd allt mindre roll.

Stockholms universitet
Rektor Astrid Söderbergh Widding

Styrkor: Stockholms universitets styrka är utbildningarnas starka forskningsankytning och den bredd i ämnen universitetet erbjuder.

Svagheter: Bostadsbristen i Stockholm försvårar för studenterna att hitta bostad.

Mittuniversitetet
Rektor Anders Söderholm

Styrkor: Mittuniversitetet har ett brett utbildningsutbud med en stark och tydlig koppling till arbetslivet. Här finns flera unika utbildningar, ett stort utbud av utbildningar på distans och en god tillgång till studentboenden.

Svagheter: Mittuniversitetet är ett ungt universitet utan långa akademiska traditioner. Det kan vissa uppfatta som en brist, vi ser det som en möjlighet att vara nytänkande och innovativa.

Södertörns högskola
Rektor Moira von Wright

Styrkor: Vi är ett akademiskt lärosäte som förenar traditionsbärande kunskap och nytänkande i mångvetenskapliga miljöer där ämnen möts i unika kombinationer. Stor vikt läggs vid studenternas bildning och att de får kontakt med arbetsmarknaden och stöd att starta eget. Forskartätheten är hög och utbildningarna har överlag fått positiva omdömen i UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar. Högskolan ligger i en modern, expanderande campusmiljö med goda trafikförbindelser. Vårt prisbelönta bibliotek är en samlingsplats med en välkomnande atmosfär, öppet sju dagar i veckan.

Svagheter: Vi är i en region med bostadsbrist och svårighet att göra utbildningarna synliga i storstadsvimlet.

Högskolan i Borås
Rektor Björn Brorström

Styrkor: Högskolan i Borås har en stark förankring i näringsliv, kultur och offentlig verksamhet enligt vårt motto: Vetenskap för profession.

Svagheter: Högskolan i Borås har ett högt söktryck och har starka utbildningar men fortsatt expansion begränsas på grund av villkor från regeringen.

Chalmers
Rektor Karin Markides

Styrkor: En inspirerande och internationell miljö där det är lätt att känna sig hemma genom kombinationen av studenternas aktiviteter och en högkvalitativ utbildning med nära koppling till näringsliv och forskning. Efter studietiden ingår du i ett globalt nätverk av chalmerister som är attraktiva på arbetsmarknaden.

Svagheter: Alla får hjälp att hitta bostad men vi skulle ibland önska att vi hade fler valmöjligheter och fler studentlägenheter att erbjuda. Detta är en högt prioriterad fråga.

Göteborgs universitet
Rektor Pam Fredman 

Styrkor: Vår bredd. Från grundnivå till utbildning på forskarnivå. Genom en stark och omfattande forskningsverksamhet så har utbildningarna en gedigen forskningsanknytning med lärare som i flertalet fall bedriver egen forskning. Merparten av undervisningen sker i Göteborgs centrum.

Svagheter: Studentlägenheter är tidvis är en bristvara. Vi har höga ambitioner vad gäller ökad internationalisering. Nuvarande regelverk med studieavgifter för studenter utanför Europa har medfört att antalet icke-europeiska studenter har minskat vilket försvårar universitetets ambition att vara en global aktör.

Uppsala universitet
Rektor Eva Åkesson

Styrkor: Våra studenter och medarbetare, utan dem vore vi inte det högt rankade universitet vi är i dag. Men också vår stora bredd med internationellt ledande forskning inom nio fakulteter. Genom all denna spetskompetens skapas högklassig tvärvetenskap.

Svagheter: Att vi ibland glömmer att alla inte självklart känner till oss. I den internationella konkurrens som råder behöver vi aktivt arbeta för att bli intressanta för ännu fler kompetenta medarbetare och studenter.

Linköpings universitet
Rektor Helen Dannetun

Styrkor: Vår största styrka är vår erkänt mycket höga kvalitet på våra utbildningar, som har ett starkt fokus på och en nära kontakt med arbetsmarknaden. Det gör att våra studenter är snabbast ut i arbete efter studierna.

Svagheter: Initialt är det problem att hitta bostad i framför allt Linköping (vi har ju även ett campus i Norrköping). Bostadsfrågan löser sig dock ganska snabbt för samtliga studenter.

Karolinska institutet
Rektor Anders Hamsten

Styrkor: Stark internationalisering av alla program. Alla studenter som vill kan studera utomlands en kortare eller längre tid. Vi har nära anknytning till forskningsfronten inom de olika ämnena. Vi har ett nära samarbete med landstinget och ger bra klinisk utbildning i utbildningsmiljöer som utvecklas starkt för att möta morgondagens behov.

Svagheter: Svårt att hitta studentbostad i Stockholm. Två olika campus – Huddinge och Solna – innebär resor för vissa studenter (med gratis pendlarbuss).

Örebro universitet
Rektor Jens Schollin

Styrkor: Vår bredd av starka professionsutbildningar. På fyra år har antalet sökande till våra professionsinriktade program fördubblats. Psykologprogrammet och läkarprogrammet tillhör landets 20 mest sökta.

Svagheter: Internationalisering. Trots väl utvecklade samarbeten med flera universitet i andra länder är antalet utresande och inresande studenter lågt. Under året som gått har vi fastställt kort- och långsiktiga mål inom området och arbetar nu för att öka studentutbytet.

Blekinge tekniska högskola
Rektor Anders Hederstierna 

Styrkor: Den tydliga profileringen inom tillämpad it och hållbarhet, där vi är världsledande. Vi är ett mindre lärosäte som lättare kan anpassa utbildningen till den rådande arbetsmarknaden och att du som student inte blir »en i mängden«. Dessutom är det lätt att hitta studentboende hos oss.

Svagheter: BTH är en ung högskola utan hundraåriga traditioner. Det märks kanske främst på att mängden student-aktiviteter inte är lika omfattande som i de stora studentstäderna.

Halmstad högskola
Rektor Mikael Alexandersson 

Styrkor: Vår högskola, ofta benämnd som det innovationsdrivande lärosätet, är en viktig aktör i regional utveckling men har också betydelse nationellt och internationellt. Här pågår omfattande samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor. Högskolan attraherar många studenter och kompetent personal. Flexibiliteten är hög och storleken bidrar till korta beslutsvägar. Personalen arbetar ofta gränsöverskridande med utbildning och forskning.

Svagheter: Den statliga finansieringsmodellen missgynnar i dag högskolan. Vi har knappa resurser för att driva och bygga upp den forskning vi är starka på – och som efterfrågas. Vår styrka som samverkande och samproducerande lärosäte får inte erkänsla från staten. Vissa ämnen bygger på enskilda individer vilket utgör en viss sårbarhet.

Malmö högskola
Rektor Stefan Bengtsson 

Styrkor: Mångfald, förankring i samhället, projekt i samverkan med offentlig sektor och näringsliv, efter utbildning får nio av tio studenter arbete.

Svagheter: Att vi får för lite stats-anslag till forskning i förhållande till vår produktivitet.

Karlstad universitet
Rektor Åsa Bergenheim  

Styrkor: Bäst i landet enligt HSV på att knyta samman utbildning med arbetsliv. Lärarutbildningen, dess bredd med utbildning från förskoleklass till gymnasium och vidareutbildningar som speciallärare och rektorsutbildning. Högt söktryck och stark forskning inom didaktik. Starka och eftersökta professionsutbildningar såsom civilekonom,  civilingenjör, sjuksköterska. Vi har också Europas största forskargrupp inom tjänsteforskning.

Svagheter: Vi saknar yrkesexamensrättigheter inom vissa attraktiva områden som psykologi och juridik, Det kan ha betydelse för bilden av lärosätet. Inom vår forskning är vi resursmässigt svagare än många äldre och större lärosäten.

Högskolan Väst
Rektor Kerstin Norén 

Styrkor: Vi är ett lagom stort lärosäte som kan arbeta ämnes- och områdes-överskrivande mot gemensamma samhällsnyttiga mål för såväl utbildning som forskning. Vår största styrka är samverkan med omgivande samhälle.

Svagheter: Smärre svagheter, som vi åtgärdar kontinuerligt i kvalitetsarbetet. Vårt största problem är sårbarheten vid snabba förändringar av våra förutsättningar, något som sannolikt ökar över tid. Därför försöker vi göra våra omvärldsanalyser och prioriteringar så robusta och genomskinliga som möjligt.

Luleå tekniska högskola
Rektor Johan Sterte 

Styrkor: Vi har en stark koppling mellan utbildning och forskning i nära samarbete med näringslivet, och studenterna får på det sättet en ingång på arbetsmarknaden, samtidigt som de får utbildning av hög kvalitet.

Svagheter: Avståndet från centralorterna i södra Sverige gör det svårare att rekrytera studenter till universitetet, men facit visar att det inte har så stor betydelse för studenter som sökt sig hit.

Högskolan i Skövde
Rektor Sigbritt Karlsson 

Styrkor: Vi är nytänkande genom att vara medtänkande. Det gör oss till en av Volvos »preferred academic partner«. Det är medtänkandet som har drivit fram våra framgångsrika dataspelsutbildningar. Det är också det interna medtänkandet som skapat vår topprankade utbildning inom kognitionsvetenskap.

Svagheter: Högskolan är okänd utanför sin närregion och Skövde är okänd som studieort. Detta trots att Skövde har ett bra studentliv, brett utbud av studentboenden och ligger i ett arbetsmarknadsområde som består av 14 kringliggande kommuner.

Gymnastik- och idrotts-högskolan
Rektor Karin Henriksson-Larsén 

Styrkor: Vi är Sveriges enda sammanhållna kunskapscentrum inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa med en bred forskning inom området och erbjuder en högkvalitativ undervisning. Vi integrerar teori, praktik och forskning på ett unikt sätt vilket ger våra studenter en hög anställningsbarhet.

Svagheter: Vi är små och kan inte ta emot fler än tusen studenter. Vi har viljan och kompetensen att utbilda många fler som kan bidra till en ökad folkhälsa.

 Läs mer: Sveriges små lärosäten lockar med bostad och närhet till näringslivet. Frågan är om det räcker.