Så gjorde vi

Text:

Listan innehåller många politiker, men det är inte främst en lista över politisk makt. Det vi mäter är makt över medborgarnas hela liv, alltså både jobb och övrig tid, vilket ändå ger politiker ett långt större inflytande än en aldrig så mäktig figur i näringslivet.

Rankningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men till skillnad från de flesta andra listor har den utformats efter ett system där de poäng varje person har fått är tydligt redovisade. Det görs endast små justeringar av metoden varje år.

Systemet har i år fungerat så att Fokus redaktion samlat in 300 namn som kan komma på fråga. I en första gallring har vi minskat listan till 200. Dessa har sedan stämts av med en extern panel av ett antal personer med kunskap om svensk politik och näringsliv, som har fått föreslå eventuella förändringar.

Därefter har vi betygsatt de 200 utifrån kriterierna formell makt, informell makt, mediegenomslag samt en justeringsvariabel för extraordinära förhållanden som inte avspeglas i de andra kategorierna (till exempel om någon partiledare har aviserat sin avgång, vilket ger ett avdrag). Mediegenomslaget har mätts genom förekomsten av namnet i mediedatabasen Retrievers svenska källor under 2011.

De 100 med högst totalsumma för de fyra kategorierna har kvalificerat sig till årets lista.

Formell makt
Denna kategori mäter hur stor makt en person har genom sina nuvarande anställningar och uppdrag. Den värderar det statsvetarna kallar makten över beslutet.

Vi utgick från en förteckning över de 200 personernas titlar, och har sedan bedömt vilken poäng varje titel motsvarar på en skala från 0-5. Därefter har vi ackumulerat varje persons tre tyngsta titlar i en halveringsmodell. Till exempel: Fredrik Reinfeldt har fått 5 poäng för statsministerposten, plus 4/2=2 poäng för partiledarskapet, plus 3/4=0,75 poäng för sin plats i moderaternas innersta partiledning. Detta ger sammanlagt 7,75 poäng.

Förändringar från tidigare år är bland annat att vi 2011 inte ger poäng för enbart medlemskap i en bredare ”partiledning”, utan det krävs att man är medlem i ett ”verkställande utskott” eller motsvarande.

När det gäller näringslivsmakten har vi i år för första gången utgått från funktionärer på Stockholmsbörsens Large Cap-lista, samt lagt till ett antal ytterligare ”samhällsviktiga” onoterade bolag, såsom KF, Folksam, ICA med flera.

Mediegenomslag
Denna kategori mäter kvantitativt hur stark röst en person har i samhället. Den är ett försök att fånga upp det statsvetarna kallar makten över dagordningen. Vi mätte varje namns förekomst under 2011 i de svenska källorna till Retrievers mediedatabas. Därefter har personerna grupperats i ett antal spann, som motsvaras av en poäng från 1 till 8.

Informell makt
Denna kategori mäter kvalitativt en makthavares personliga inflytande vid sidan av uppdrag och formell position. Den försöker ligga så nära som möjligt det statsvetarna kallar makten över tanken.

Den informella makten handlar i stor utsträckning om möjligheten att agera genom nätverk. Vi har gjort en bedömning av de 200 personernas nätverk genom att ställa upp fyra kriterier. Kriterierna kan uppfyllas mer eller mindre, och motsvarar 0-2 poäng per kriterium.

Maxpoängen i kategorin blir därmed 8. Kriterierna lyder:

1) Har släktband eller nära vänskapsband med flera viktiga makthavare.

2) Har under lång tid arbetat i flera stora maktsfärer.

3) Har gott anseende i flera stora maktsfärer med spridning över den politiska blockgränsen.

4) Har genom sitt nätverk förmågan att mobilisera en tung kampanj som påverkar ett lagförslag eller den svenska opinionen.

Bedömningen av hur makthavarna uppfyller kriterierna har gjorts av Fokus politiske redaktör Torbjörn Nilsson och editionschefen Anders Billing.

Extraordinärt
Denna kategori mäter extraordinära insatser och förutsättningar som inte täcks in av de övriga kategorier. Ett fåtal personer i Sverige har den typen av egenskaper. Vi har exempelvis gett poäng till de personer på listan som har ett mycket stort eget kapital, som de också använder aktivt för att påverka den politiska dagordningen. Ett par personer har också fått poäng för att de har någon av de absolut viktigaste makthavarnas öra, och därmed ett stort inflytande.

Ett annat exempel är personer som varken har en stark formell maktställning, starka nätverk eller obegränsad tillgång till medierna – men som representerar en strömning i väljaropinionen, och därmed påverkar politiken indirekt. Ett par personer har fått minuspoäng då deras mediegenomslag visserligen är stort, men väldigt tydligt negativt.

En sista faktor är de som står inför en större förändring i den snara framtiden, som påverkar deras maktställning i dag, men som inte ger utslag i någon av de andra kategorierna. Ett tydligt exempel på detta är LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, som ju ska avgå på nästa kongress.

Sammantaget har varje maktkategori undersökts för sig. Därefter har delpoängen adderats utan någon vägning mellan kategorierna. De 100 med högst poäng har kvalat in på topplistan. Personer som hamnat på samma poäng har rangordnats inbördes av Fokus redaktion.

Läs mer: Här hittar du hela listan