Swedavia: Vi följer avtalet

Text:

’-Avtalet mellan Stockholm Stad och Swedavia möjliggör 80 000 rörelser vilka syftar till omhänderta behov från Statsflyg, Affärsflyg samt Reguljärflyg.

-De planer Swedavia har för Bromma Stockholm Airport syftar till att säkerställa möjligheten att resa till, från och inom Sverige och därigenom säkerställa svensk tillgänglighet. Detta uppdrag och dessa investeringsplaner är Swedavias och ingen annans.

-Det Stockholm Stad och dåvarande Luftfartsverket avtalade om var antalet rörelser, vilka öppettider samt vilken typ av verksamhet som ska bedrivas vid flygplatsen. Swedavia följer detta avtal i all utveckling av flygplatsen på samma sätt som miljötillstånd och trafiktillstånd efterlevs.

-Omdisponeringen av Bromma Stockholm Airport sker främst för att följa säkerhetsmässiga krav. Därför har Swedavia investerat 80 MSEK i att möjliggöra för Affärsflyget för Stockholm att vara verksamma vid flygplatsen.

-Avsikten med avtalet 2008-2038 var att långsiktigt säkerställa behoven av effektiva förbindelser för näringslivet i Stockholm. Detta sker genom att huvuduppdraget Statsflyg, Affärsflyg för Stockholm och reguljärflyg säkerställs genom den utveckling av flygplatsen som nu sker.

-Angående Trafikverkets rapport från 2012 har den senare förtydligats där man nu tydligt menar att trafiken på Bromma inte ryms på Arlanda. Trafikverket har också utpekat Bromma som en flygplats av riksintresse.

-Den bakomliggande orsaken till ansökan om uppgradering till 3Cflygplats är att möjliggöra såväl dagens reguljära trafik, vilken fram till godkännandet skett på dispens, samt möjliggöra en utveckling av flygplatsen. Antalet starter och landningar liksom bullernivåer är reglerade i miljötillsånd samt avtal med Stockholm Stad och all utveckling sker inom ramen för dessa villkor.

-Bullernivåerna från flygplatsen är sedan länge reglerade genom bl.a. miljötillstånd, den utveckling som sker genomförs inom dessa ramar varför inga bostadsplaner hindrats till följd av den.

-Swedavia är ett företag som fattar beslut utifrån gällande bolagsordning. Naturligtvis sker investeringar i dialog med dem som ska utnyttja och finansiera infrastrukturen, motsvarande investeringar på Arlanda sker naturligtvis i dialog med bl.a. SAS och Norwegian med syfte att utveckla infrastrukturen så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

Läs mer:

»Sveriges behov av flygförbindelser säkerställs genom Bromma Stockholm Airport«