Tobias Billström, migrationsminister

Text: Emma Härdmark

Flyktingströmmarna från Irak tilltar. Antalet asylsökande var i oktober det högsta på fjorton år: 3 475 asylsökande, hälften av dem irakier. Sverige tar nu emot fler irakiska flyktingar än resten av EU sammantaget.

Varför söker sig så många irakier just till Sverige?

– Delvis till följd av att Sverige sedan tidigare tagit emot många irakier, 70 000 bor redan här, och delvis beror det på den tillfälliga lagen förra året som gav rätt till förnyad prövning. I förhoppningen att den möjligheten ska ges igen har fler valt att söka sig hit. Men möjligheten kommer inte att ges, det är inte den nuvarande regeringens politik.

Du har vädjat till de andra EU-länderna att de ska ta ett större ansvar i den tunga flyktingbördan. Hur tycker du att det går?

– Jag tycker att det gått ganska så bra. EU-kommissionen har beslutat att medlemsstater som får ta emot ett stort antal asylsökande, som Sverige, ska få medel från den europeiska flyktingfonden, det är bra. Kommissionen ska också öka stödet till Iraks grannländer. Men i praktiken har vi fortfarande inte sett fler medlemsstater som tar emot fler asylsökande.

Grekland gav inte asyl till några irakier alls förra året, samtidigt som Sverige beviljade ansökningar från över 7 000. Varför har det blivit sådan sned ansvarsfördelning?

– En anledning är avsaknaden av gemensamma asylregler och tillämpning av de regler vi faktiskt redan har. Det är naturligtvis problematiskt.

Vad behöver göras för att få andra länder att ta större ansvar?

– Det behövs ett grundläggande asylsystem för hela EU. Och vi måste utveckla det så kallade kvotflyktinginstrumentet. I det systemet ställer länder kvoter till förfogande för FN:s flyktingorgan UNHCR och ger personerna uppehållstillstånd på plats, till skillnad från de övriga flyktingarna som kommer hit direkt och söker asyl.

Men kvotflyktingarna utgör ju bara en liten del av alla flyktingar. Sammanlagt 1 600 personer under förra året, 79 av dem från Irak.

– Visserligen, men det är de som har störst skyddsbehov. Vi tror starkt på ett samarbete med UNHCR, och det borde fler stater göra.

Syrien, där det finns 1,5 miljoner flyktingar från Irak, har nu stängt sina gränser och svenska UD tror därför att flyktingströmmarna kommer att öka ytterligare. Hur förbereder sig Sverige?

– Uppgiften att gränserna är stängda är inte bekräftade än. Hur som helst inser vi att Syrien inte kan fortsätta att ge stöd till ett så stort antal människor. Det är ingen nyhet. Så vi är beredda på det här.

Statistik visar att borgerligt styrda kommuner tar emot färre flyktingar än socialdemokratiskt styrda kommuner. Är det rimligt att visa kommuner i Sverige ska ta emot så många fler asylsökande än andra?

– Min uppmaning till kommuner, oavsett politisk färg, är att titta på om det finns möjlighet att ta emot fler. Ett sätt att förhindra att vissa kommuner får en större försörjningsbörda skulle vara att införa ett försörjningskrav för anhöriginvandring. Vi tog på moderatstämman ställning för ett sådant krav och nu fortsätter vi diskutera det i regeringskretsen.

Migrationsverkschefen Dan Eliasson har varnat för att »hela systemet snart rämnar«. Hur mår det svenska flyktingmottagandet?

– Det är bra att Migrationsverket uppmärksammar vad som krävs för att asylprocessen ska fungera. Ett ökat antal asylsökande medför ett ökat behov av kommunplatser, dessutom är det inte hållbart om personer som fått avslag på sin asylansökan inte återvänder. Fortsätter det i den här takten så kommer vi få problem med vårt system, helt klart.

Migrationsdomstolen har slagit fast att det inte råder någon inre väpnad konflikt i Irak. Endast »svåra motsättningar«. Är det rätt att utvisa asylsökande till Irak i dag?

– Ärendet är överklagat till Migrationsöverdomstolen och jag vill inte föregripa det utslaget. Det är inte upp till politiker att göra bedömningar i sådana här ärenden.

Till sist, i din blogg står det inte ett ord om Schenströmaffären. Varför?

– Jag ser ingen anledning att kommentera den. Min blogg bygger på bilder som visar vad jag gör.

Detta har hänt

Totalt kom det 14 000 irakiska asylsökande till Sverige mellan januari och september i år. Till resten av EU kom det 13 500 sammanlagt, enligt en ny UNHCR-rapport.
Enligt Migrationsverket beräknas antalet asylansökningar i år bli 38 000 (20 000 från Irak). Förra året var antalet drygt 24 000. Nästan 9 000 kom från Irak, 95 procent av dem saknade dokument.

Se också: Tobias Billström på makthavare.se