En annan bild av försvaret

Text: Anna Ritter

Toppbild: Anderas Apell

Toppbild: Anderas Apell

Det brukar vara kamouflagemålade muskelpaket i motljus, snabba flygplan, bilar och båtar. Fartigt och farligt.

Men är det verkligen så vardagen ser ut för de män och kvinnor som arbetar inom det svenska försvaret?

Fokus fotograf Andreas Apell har följt med bakom de flashiga kulisserna och mött en annan verklighet.

Det är ändlösa dagar av administration på ett instängt kontor någonstans i Sverige. Jasplan som ska putsas, kalsonger som ska tvättas och 18-åringar som ska mönstras. Stridsbåtar som ska övningsköras, högvakter som ska avlösas och nya generationer soldater som ska drillas.

Välkommen till det svenska försvaret.

Hemvärnet
30 000 frivilliga män och kvinnor utgör det svenska hemvärnet. De har som främsta uppgift att skydda samhällets infrastruktur, som militära förråd, vatten- och kärnkraftverk. Vid skogsbränder, allvarliga naturkatastrofer och sökning efter förvunna personer är det ofta hemvärnssoldater som arbetar. De tjänar 72 kronor per dag vid militära övningar. Alla som fyllt 18 år och är svenska medborgare kan ansöka om att gå med.

Hemvärnssoldaterna har AK 4 B som vapen. Med sitt röda punktsikte är »Bertil« lite enklare att träffa rätt med. Vapnen förvaras i kaserner och plockas fram vid övningar.

Regeringen vill ge hemvärnet en viktigare roll i det framtida svenska försvaret. Men Therese Åkerstedt, chefredaktör på tidningen Hemvärnet, beklagar att regeringen trots detta planerar att skära ner på antalet bataljoner: från dagens 60 till 40. Även antalet hemvärnssoldater ska minskas.

– Under 2008 ägnade frivilliga i hemvärnet 77 000 timmar åt att ge stöd till samhället. Vem ska göra det när de skär ner antalet soldater med nästan en tredjedel? undrar Therese Åkerstedt.

Medelåldern i hemvärnet sjunker och i dag är den genomsnittliga hemvärnssoldaten i 40-årsåldern. Omkring 15 procent är kvinnor.

Mönstring och värnplikt
Pliktverket ansvarar för mönstring och inskrivning av värnpliktiga samt registerhållning och stöd till utbildningsförbanden. Efter Försvarsförvaltningsutredningen 2005 bantades verket hårt och budgeten kapades med 100 miljoner kronor.

Nu ska den allmänna värnplikten avskaffas helt och den grundläggande soldatutbildningen i stället vara frivillig. Totalförsvarsplikten för både män och kvinnor ska tillämpas när försvarsberedskapen så kräver. Enligt Försvarsberedningen och regeringen har ett problem varit att alltför få av dem som genomgått utbildningen sedan har velat delta i internationella uppdrag.

Höga befäl
Det råder ett betydande överskott på officerare, det går nästan två officerare på varje soldat. Det finns också alldeles för många officerare med allmän inriktning och alltför få med specialistkompetens, skriver regeringen i sin försvarsproposition. I dag finns cirka 9 100 officerare och cirka 300 specialistofficerare, exklusive reservofficerare, anställda i Försvarsmakten. Bedömningen är att det 2014 kommer att finnas behov av cirka 3 300 officerare och 5 200 specialistofficerare.

Mindre administration

Stödutredningen, som lades fram den 15 maj, föreslår mycket stora effektiviseringar av Försvarsmaktens administration. Sammanlagt tre miljarder ska sparas. Merparten ska sparas in genom att man slår ihop Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Officersutbildningen vid Försvarshögskolan föreslås läggas ner. Framtida officerare ska bli färre och utbildas vid något av de civila universiteten eller högskolorna. Utredningen pekar på att officersutbildningen i dag är dubbelt så dyr per elev som polisutbildningen.

– Problemet är att det inte går att konkurrensutsätta försvaret. Även om det gjorts nedskärningar i mångmiljardklassen så har vi sett att administrationen snabbt ökar igen. Förändringstrycket från riksdag och regering måste därför ständigt hållas uppe, säger folkpartisten Allan Widman.

Utlandsstyrkorna
Den första fredsfrämjande svenska FN-truppen tjänstgjorde i Mellanöstern 1956. Sedan dess har 85 000 svenska soldater haft uppdrag runt om i världen. Mellan 1 000 och 2 000 kvinnor och män rekryteras årligen till utlandsstyrkan, både militärer och civila med olika yrkeskunskaper. I det förändrade försvaret ska förmågan till fredsfrämjande insatser fördubblas. 1 700 personer kommer att kunna hållas kontinuerligt insatta i insatser internationellt.

Titta på bilderna:

Bildspel

Text: Anna Ritter

Toppbild: Anderas Apell