Om Ebba Busch fälls för förtal kan hon bli avsatt som riksdagsledamot

Text: Leif Holmkvist

Bild: TT

Särskilda åklagarkammaren handlägger brottsmisstankar mot poliser, åklagare, domare, riksdagspolitiker och vissa andra särskilda befattningshavare. Eftersom Ebba Busch sitter i riksdagen hamnar hennes fall just här.

Ebba Busch utreds för att på sin Facebooksida ha beskrivit motpartens ombud i den infekterade hustvisten som dömd till fängelse för brott.

Åklagaren Anders Jakobsson skickade först ombudets anmälan vidare till justitiekansler Mari Heidenborg, som har exklusiv rätt att åtala i tryckfrihetsmål. Han gjorde sannolikt detta för att försäkra sig om att fallet inte ska handläggas som tryckfrihetsmål, utan som förtal enligt brottsbalken. Eftersom det handlar om Facebook skickade JK snabbt tillbaka ärendet till Jakobsson, som beslutat undersöka saken.

Ebba Busch är alltså ännu inte misstänkt för något brott. Det sker först om åklagaren delger henne misstanke. Nästa steg för åklagaren blir då att bedöma om han har rimlig chans att få Ebba Busch fälld. Först därefter kan han lämna i stämningsansökan till tingsrätten.

Törnmalm: Blir bostadsköpet Ebba Buschs Tobleroneaffär?

Åklagaren har tre frågor att ta ställning till för att avgöra om förtal föreligger:

  1. Är det tekniskt sett förtal, genom att personen är utpekad så att han kan identifieras i en vidare krets?

Om svaret är nej ska förundersökningen läggas ner. Ebba Busch har inte namngivit personen i fråga.

  1. Var utpekandet och påståendena försvarliga?

Om svaret är ja ska också förundersökningen läggas ner. Men Ebba Busch drar upp händelser som inträffade för länge sedan, personen har sonat sitt brott och det har inte direkt bäring på hennes husaffär.

  1. Var uppgifterna sanna eller fanns det goda skäl att tro att så var fallet?

Om svaret är nej ökar sannolikheten för att domstolen fäller. Men även om uppgifterna var sanna, som Ebba Busch kan styrka med en hovrättsdom, kan det ha varit oförsvarligt att sprida dem och därför leda till fällande dom.

Det är åklagarens skyldighet att utreda om det finns anledning att anta att ett brott begåtts som faller under allmänt åtal. Men det är alltså lång väg innan KD-ledaren eventuellt ställs inför rätta.

Bästa utfall för Ebba Busch: Åklagaren finner att inget utpekande skett och lägger ner förundersökningen.

Sämsta utfall för Ebba Busch: Domstolen bedömer att utpekande skett, att uppgifterna var oförsvarliga, trots att de är sanna, och dömer för grovt förtal.

Livspusslet – orsaken till Buschs husbråk

Grovt förtal kan ge böter eller fängelse upp till två år. Men enligt regeringsformen ska domstolen också pröva om myndighetsperson ska avsättas. Lagregeln gäller även riksdagsledamöter. Två moderata riksdagsledamöter har tidigare avsatts, åklagaren Jerry Martinger och tidningsägaren Stig Bertilsson. Frågan prövades också då SD-ledamoten Martin Kinnunen 2016 dömdes för bokföringsbrott i partiets mediebolag.

Då resonerade Svea hovrätt så här i sin dom:

”Martin Kinnunen är numera riksdagsledamot. I och med att han nu döms för brott för vilket är stadgat fängelse i två år ska hovrätten ex officio (dvs. utan att åklagaren har begärt det) pröva om han genom brottet har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget och därmed ska skiljas från det (4 kap. 11 § tredje stycket regeringsformen och 20 kap. 4 § brottsbalken). Det finns förvisso anledning att ställa höga krav på en riksdagsledamot (jfr RH 1997:48). Det kan emellertid inte sägas att Martin Kinnunen genom att göra sig skyldig till oaktsamt bokföringsbrott på sätt som framgår av denna dom har visat sig uppenbart olämplig att inneha uppdraget som riksdagsledamot. Det saknas därmed skäl att skilja Martin Kinnunen från uppdraget.”

Leif Holmkvist

Statsvetare: Ebba Buschs husaffär kan påverka KD:s opinionssiffror