Respons, Fokus nr 34

Text:

Om »Fantasier på Brunkebergs Torg«

Cecilia Hermansson inleder sin krönika med att Riksbankens ledning för några år sedan försökte »få arbetsmarknadens parter att sätta högre löner«. Det är att ge en felaktig bild. Riksbanken har under lång tid haft en löpande dialog med olika representanter för företag, organisationer, myndigheter och politiker för att få en bra bild av svensk samhällsekonomi … Riksbanken har inte vid något av dessa möten framfört krav eller synpunkter på hur eller vid vilken nivå lönerna bör sättas.

Tomas Lundberg,

Sveriges riksbank

Mina källor till denna inledning av krönikan är dels muntliga redogörelser från arbetsmarknadens parter, dels en artikel i DI 1/9 1995 samt efterföljande artiklar i Expressen och Dagens Nyheter.

Det är nog riktigt att arbetstagarsidan av naturliga skäl uppfattade det som en löpande »dialog« medan arbetsgivarsidan uppfattade det som påtryckningar.

Cecilia Hermansson

***

Om »Dags att förbjuda Museernas etik«

Edward Blom skriver om en pågående kulturvandalism. Av texten får man intrycket att värdefulla kulturföremål som borde bevaras, systematiskt förstörs vid arkeologiska undersökningar och vid landets museer. Det stämmer inte.

Arkeologiskt fyndmaterial består av allt möjligt, från olika typer av trasiga föremål till djurben, lerklining från husväggar, slagg från tillverkning av järn- och bronsföremål och liknande. Att spara allt detta är inte motiverat, varken vetenskapligt eller av kostnadsskäl. Riksantikvarieämbetets regelverk betonar dock att gallring av fynd alltid ska göras med stor försiktighet och tydligt motiveras utifrån den vetenskapliga inriktning som beslutats.

Riksantikvarieämbetet och många museer arbetar för att införa den internationella standarden för samlingsförvaltning Spectrum. Enligt Spectrum ska museet ha tydliga policyer och rutiner för både nyförvärv och gallring. Spectrum är en gemensamt överenskommen »best practice« som underlättar för museer att bedriva en professionell och långsiktig samlingsförvaltning och som utgår från de lagar och etiska riktlinjer som finns.

Knut Weibull, överantikvarie