Misslyckad upprensning

Text: Leif Holmqvist

Bild: Ingvar Karmhed/scanpix

Handelsflottans kultur- och fritidsråd, Svenskt biografiskt lexikon eller vad sägs om Stängselnämnden. Det är lätt att göra sig lustig över den svenska myndighetsfloran. Det var också vad borgerliga politiker gjorde före valet och lovade upprensning.

Efter valvinsten 2006 tillsatte regeringen Förvaltningskommittén för att se över den statliga förvaltningen. Till att börja med handlade det om att ta reda på hur många myndigheter som faktiskt fanns. Uppdraget gick till Statskontoret som sommaren därpå kom med svaret: den 1 januari 2007 hade Sverige 478 myndigheter. Efter inventeringen var det dags att skrida till handling.

– Vi har gjort en rad sammanslagningar och förändringar för att staten ska arbeta så effektivt som möjligt. De viktigaste ur ett samhällsperspektiv är sammanslagningen av trafikverken samt krisberedskapsmyndigheterna, säger [[Lars Lindblad]], moderaternas gruppledare i riksdagen.

Alliansens företrädare säger sig till dags dato ha lagt ner 79 myndigheter som ersatts av 20 nya, men det är en hårt vinklad sanning.
Jo då. Handelsflottans kultur- och fritidsråd, Svenskt biografiskt lexikon och Stängselnämnden är nedlagda. Men i alliansens siffror ingår även 20 länsarbetsnämnder som tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen döptes om till Arbetsförmedlingen samt de 21 lokala lantmäterimyndigheter som ihop med Lantmäteriverket förvandlades till Lantmäteriet.

På samma sätt blev fyra ombudsmän en i diskrimineringsombudsmannen, Strålskyddsmyndigheten ersatte två myndigheter, Myndigheten för samhällsskydd ersatte tre myndigheter och två skolmyndigheter slogs samman.

Korrigerat för sammanslagningarna har alliansen lagt ner 30 myndigheter och skapat 20 nya. Men flera av dem har bara bytt namn, Ekonomiska rådet blev Finanspolitiska rådet och Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning blev Myndigheten för yrkeshögskolan.

Många nedlagda myndigheter har flyttat sina arbetsuppgifter till en annan myndighet, till exempel Djurskyddsmyndigheten vars uppgifter nu sköts av Jordbruksverket.

Bilden av de upplåsta avvecklingssiffrorna bekräftas av Statistiska centralbyrån som den 1 januari 2008 fick uppdraget att föra register över myndigheterna. Där finns i dag 519 myndigheter, men då ingår även utlandsmyndigheter. Där finns också sex myndigheter som skapats för att avveckla myndigheter, Avvecklingsmyndigheten för Skolmyndigheten och Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling är två av dem.

Enligt SCB:s myndighetsregister har 55 myndigheter avregistrerats sedan den 1 januari 2007, medan 42 nya registrerats. Summa: 13 färre, inte 59 färre som alliansen vill hävda.

Enklare är möjligen att se hur många anställda myndighetssektorn har. Enligt SCB hade staten 224 613 anställda i november 2006. I dag är siffran 221 230. På tre år har statens anställda minskat med 3 383 anställda, vilket är 0,5 procent per år.

Värdet av en stark statsmakt med många myndigheter var länge blockskiljande, de borgerliga partierna ifrågasatte och de socialistiska försvarade myndigheterna. Men i oppositionens budgetmotion förra månaden föreslog de rödgröna överraskande både nedläggningar och sammanslagningar, till exempel:

En polismyndighet i stället för 21 länspolismyndigheter, sammanslagning av Statens kriminaltekniska laboratorium och Rättsmedicinalverket, av Boverket och Statens bostadskreditnämnd, av Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket samt nedläggning av Svenska institutet för europapolitiska studier och Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden.

– Jag är den förste att framhålla vikten av starka myndigheter. Men varje ineffektivitet måste åtgärdas av respekt för våra offentliga medel, säger socialdemokraternas ekonomiske talesman [[Thomas Östros]].

Samtidigt har debatten svängt från att handla om antalet myndigheter till vad myndigheterna ska göra.

– Myndigheterna har tydliga uppdrag från regeringen, att bara rationalisera går inte. Nu ser vi över regleringsbreven för att se om de gör rätt saker. Myndigheter ska syssla med myndighetsutövning, inte forska eller bedriva pr-kampanjer, säger Lars Lindblad.

Och han får medhåll från andra sidan blockgränsen.

– Vi ska också vara försiktiga med åsiktsskapande i myndigheterna, säger Thomas Östros.

Det väcker hopp hos moderaten Henrik von Sydow, som reagerat starkt på opinionsbildande myndigheter som Folkhälsoinstitutet och Forum för levande historia:

– Nu blir det möjligt att i politisk enighet reformera myndigheterna. Alliansen bör utnyttja det och göra stora förvaltningsreformer.

Men Lars Lindblad är försiktig med att upprepa tongångarna från före valet.

– Det blir inget alexanderhugg, men ett fortsatt organiskt arbete med effektivisering. Staten sväller i alla fall inte längre.

Nedlagda

Myndigheter som lagts ned under mandatperioden.

2007
Handelsflottans kultur- och fritidsråd, Nämnden för trafikledarskolan i Sturup, Riksrevisionsverket, Riksdagens revisorer, Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsfonden, Statteldelegationen, Utlänningsnämnden, Utskiftningsdelegationen, Nämnden för offentlig upphandling, Centrala försöksdjursnämnden, Postverkets avvecklingsdelegation, Integrationsverket, Statens bostadsnämnd, Djurskyddsmyndigheten,
3 lantbruksnämnder, 3 stiftsnämnder,
2 civilbefälhavare, 10 kronofogdemyndigheter

2008
Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftsinspektion, Lärarhögskolan i Stockholm, Statens institut för psykosocial miljömedicin, Insättningsgarantinämnden, Specialskolemyndigheten, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för skolutveckling, Valideringsdelegationen, Registernämnden, Statens överklagandenämnd

2009
Styrelsen för psykologiskt försvar, Svenskt biografiskt lexikon, Statens ljud- och bildarkiv, Jämställdhetsombudsmannen, Statens räddningsverk, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling, Handikapp­ombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Livsmedelsekonomiska institutet, Nämnden mot diskriminering, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Krisberedskapsmyndigheten, Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Verket för förvaltningsutveckling, Jämställdhetsnämnden, Bergsstaten

Inrättade

Myndigheter som inrättats under mandatperioden.

2007
Finanspolitiska rådet

2008
Energimarknadsinspektionen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Skolväsendets överklagandenämnd, Strålsäkerhetsmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Krigsförsäkringsnämnden, Statens skaderegleringsnämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens utlandslönenämnd, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, ILO-kommittén, Statens överklagandenämnd, Forskarskattenämnden, Skatterättsnämnden, Jämställdhetsnämnden, Taltidningsnämnden, Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden, Arvsfondsdelegationen, Kriminalvårdsnämnden, Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten, Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, Notarienämnden, Statens skolinspektion, Domarnämnden

2009
Institutet för tillväxtpolitiska studier, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Diskrimineringsombudsmannen, Transportstyrelsen, Kompetensrådet för utveckling i staten, Signalspaningsnämnden, Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar, Nämnden mot diskriminering, Försvarets underrättelsenämnd, Myndigheten för yrkeshögskolan, Inspektionen för socialförsäkringen

Källa: SCB:s myndighetsregister