Säpo varnar för nytt IB

Text: TERESE CRISTIANSSON och IVAR EKMAN

Den senaste veckan har försvarsminister Mikael Odenberg anklagats för att vilja skapa ett övervakningssamhälle. Men vill han också skapa en hemlig agentkår som får verka inom Sverige fritt från alla lagar? En slags svensk Stasi, eller, för att använda en mer näraliggande jämförelse, ett nytt IB?

Det verkar i varje fall Säkerhetspolisen tro.

Den hittills mest uppmärksammade delen av lagrådsremissen »En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet« som presenterades i förra veckan, är förslaget om att ge Försvarets radioanstalt rätt att avlyssna telefonsamtal och datatrafik som korsar landets gränser.

Men Säkerhetspolisen riktar också, i vad som måste betraktas som en extraordinärt öppen byråkratisk batalj mellan regeringens egna myndigheter, frän kritik mot de befogenheter som de anser förslaget ger det hemliga Kontoret för särskild inhämtning, KSI.

Säpo varnar för att KSI får möjligheter att utan tydliga regler agera operativt med spaning och agenter i Sverige. Den typen av verksamhet är i dag emot lagen eftersom KSI saknar polisiära befogenheter.

»Enskilda kommer [...] att utsättas för betydlig mer omfattande övervakning från det allmännas sida«, skriver Säpo i sitt remissvar från tidigare i januari. »Dessutom innebär förslaget att personer som deltar i civil fullt laglig verksamhet kommer att kunna vara föremål för KSI:s inhämtningsåtgärder.«

Säkerhetspolisen vill inte kommentera sina synpunkter ytterligare, men andra bedömare liknar KSI:s framtida befogenheter med den likaledes hemliga spaning mot svenskar som bedrevs av den så kallade Informationsbyrån, IB, som avslöjades på 1970-talet.

– Det här är spöket från IB-tiden som kommer tillbaka. Det var den spricka som uppstod på 60-talet då Säpo insåg att militären hade en parallell, hemlig organisation till polisen som bedriver hemlig polisverksamhet utanför alla lagrum. De gör precis som de vill, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

Efter att ha tagit del av såväl lagrådsremissen som synpunkterna, menar Agrell att om Säpo har rätt i sin kritik är det ett allvarligt hot mot rättssäkerheten.

– Övervakning av teletrafik i all ära, men en underrättelseverksamhet som inte är bunden av lagarna längre, den kan utsätta medborgarna för rättsövergrepp av en omfattning och art som inte kan jämföras.

Försvarsministern Mikael Odenberg vill inte lyssna på kritiken.

– KSI får ingen ny roll, det finns ingenting i det här som ger KSI några nya befogenheter.

Säpo menar att KSI kan få komma att använda så kallade särskilda metoder i Sverige?

– KSI får inga som helst nya befogenheter med detta nya förslag.

Kan de alltså använda de särskilda metoderna redan i dag?

– De får inga som helst nya befogenheter med detta förslag. De finns ju på plats, de sitter ju här i Sverige, de arbetar här, de debriefar folk här. Men det är inte så att de bedriver någon verksamhet på hemma­plan som riktar sig mot svenska medborgare. De ingår inte i någon polisiär övervakning utan de är en del av den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och den riktar sig utåt. Det förslag till lagrådsremissen som vi har lagt innebär inte några nya befogenheter för KSI hur mycket någon än påstår detta.

Mikael Odenberg menar att Säpo sprider desinformation och han är framför allt kritisk till deras synpunkter på regeringens beredningsprocess.

– Det senare finner jag utomordentligt anmärkningsvärt. Är det någon myndighet i ett land som ska hålla sig på långt respektavstånd från den demokratiska processen och hur den tillgår så är det ett lands säkerhetspolis.

Eftersom KSI:s verksamhet redan i dag är hemlig är det svårt att veta exakt hur det nya förslaget påverkar organisationens befogenheter. Men det är tydligt att förslaget rört upp mycket damm i underrättelsekretsar. Anders Eriksson, före detta chef på Säpo och nu ordförande på Registernämnden, menar att lagrådsremissen, ifall den blir lag i sommar som regeringen planerar, visst ger KSI möjligheter att bedriva spaning i Sverige.

– Det verkar så, ja. Jag tror inte försvarsdepartementets uppfattning är riktig, säger han.
Eriksson misstänker att kanske inte ens försvarsministern vet vilka befogenheter KSI har i dag.

– Han kanske tror att de inte får några nya befogenheter, men då hade det inte behövt föreslås någon lagändring.

Wilhelm Agrell menar att Sverige tar många steg bakåt om KSI får större makt.

– Vi får en slags extrajudiciell maktutövning som är det som tidigare har präglat odemokratiska regimer i framför allt olika delar av tredje världen och Östeuropa.