Waldorfskolornas indelning andas brungrön rasbiologi

Waldorfskolornas schablontyper har använts av såval Hippokrates som Adolf Hitler.

Text:

Det går en rät linje från läkaren Hippokrates i Grekland 400 f Kr till den antroposofiska Solviksskolan i Järna.  På 2 500  år har den passerat Rudolf Steiner, Carl Jung, Adolf Hitler, liksom Fortune 500-chefer, miljontals tjänstemän och moderatstyrda regioner i Sverige.

Linjens gemensamma nämnare är typindelning av människor. 

Somliga säger »ofarlig människokunskap«. Andra talar om rasbiologi och ekofascism. I tv-dokumentären De utvalda barnen har vi sett empatistörda lärare, värnlösa barn och antroposofiska flöjtspelare som medvetet brutit mot skollagen.

Att systematiskt klassificera människor är urgammalt. Syftet är att bedöma, sortera eller kontrollera oss: Starka/svaga, onda/goda, vackra/fula, röda/blå. 

Hippokrates lanserade en teori om att kroppsvätskor – blod, gul galla, slem och svart galla – låg bakom fyra essentiella temperament: 

  • Den blodfyllda sangvinikern som är livlig, flexibel, sorglös.
  • Kolerikern är hetsig och hetlevrad av all gul galla.
  • Svart galla gör melankolikern känslig, långsam och tungsint.
  • Mängder av segt slem gör flegmatikern trög, sävlig och likgiltig.

Samma typindelning som Waldorfskolorna använder på eleverna.

Antroposofins grundare, Rudolf Steiner (1861–1925), inspirerades av dessa idéer när han tänkte ut sin närmast rasbiologiska filosofi. Hitlers judehatande ekofascister var imponerade av antroposofin och vice versa. Blod, jord och bondeidealisering. 

Steinerpedagogerna är långt ifrån ensamma om att arbeta ovetenskapligt.   

Psykoanalytikern Carl Jungs (1875–1961) teori om tolv mänskliga arketyper gav upphov till världens mest använda självskattningstest, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Om hur Jung populariserades och inte minst kommersialiserades i efterkrigstidens USA, kan man läsa om i Vilken typ är du? (Fri Tanke, 2019) av Oxfordprofessorn Merve Emre. 

MBTI utgår från åtta motsatspar, exempelvis extrovert/introvert. Paren kombineras till 16 olika personligheter uttryckta i bokstavskombinationer. Mest attraktivt är att bli en »ENTJ« – då är man en »ledartyp«. MBTI saknar stöd i forskningen, men har sedan fyrtiotalet använts för att bygga »det optimala ledningsteamet«, dumpa fel sorts anställda, krishantering, parbildning med mera.

Författaren och föreläsaren Thomas Erikson (Omgiven av idioter) har aktiverat en annan fyrfältare i typbranschen. Hans succéböcker bygger på ett system från sextiotalet kallat DISA/DISC. Vi delas upp i röda, gula, gröna eller blå.  Dessa schablontyper har olika drag, ungefär som hos Hippokrates, antroposoferna och Myers-Briggs.

Järna i Södertälje är antroposofiskt centrum sedan 1934. Samma år som det tyska antroposofiska sällskapet sände brev till Hitler och betonade likheten mellan antroposofin och nazismen. Rudolf Steiner skrev själv att »den vita rasen är framtiden, rasen med skaparanda«. 

 På waldorfskolorna har den mannens tankevärld ett avgörande inflytande. 

»Jag hade ångest för att jag stämplades som melankoliker«, säger en elev i dokumentären. 

»Det blev som en pik att jag var flegmatiker«, berättar en annan.

 Amatördiagnoser som förföljer eleverna genom skolgången. 

»Ett väldigt bra hjälpmedel i undervisningen«, menar en lärarinna. 

Den »andlige ledaren« Pär Ahlbom, skolans grundare, hävdar att alla temperament är lika bra: »Det är ingen skam att vara koleriker eller melankoliker.«

Waldorfskolorna är befriade från behörighets- och legitimationskrav för undervisning i förskolor och grundskolor. Varför endast Steinerpedagogiken, baserad på tro och fantasier, av staten befriats från normal kvalitetssäkring är obegripligt.

Skolinspektionen muttrar om inspektion. Järnagänget överväger att ta fram en »värdegrund« för 40-talet skattefinansierade skolor. Varför det? Rudolf Steiners brungröna tankegods är den etablerade värdegrund antroposoferna dyrkat sedan trettiotalet. 

  • Antroposofin är fylld av tro på karma, demoner och reinkarnation. Deras religion genomsyrar allt och gör själva utbildningen konfessionell, vilket är olagligt. 
  • Rätten att utbilda kräver vetenskaplig grund och empiri. Waldorfskolorna vilar på Steiner. 
  • Skolan ska motverka kränkande behandling. Att sortera barn i sangviniker, koleriker, melankoliker och flegmatiker är djupt integritetskränkande.

Antroposofin gör waldorfskolorna konfessionella och vidskepliga. Naiva föräldrar manipuleras, elever sviks och fördummas. Hög tid att sudda ut Steiner ur skolan, Anna Ekström.

Text: