Valets nyckelfrågor

Text: Eva Sohlman

Toppbild: Scanpix

Toppbild: Scanpix

EKONOMIN

McCain: Vill avskaffa den så kallade »alternativa minimumskatten«, som ursprungligen infördes för att landets rikaste hushåll skulle betala skatt men som riskerar påverka allt fler medelklassfamiljer. Vill behålla Bushs skattelättnader för de rikaste, men minska statsutgifterna. Vill reformera hälsovård och socialbidrag.

Obama: Vill kapa skatter för medelklassfamiljer som kämpar med högre levnadskostnader och stagnerande löneutveckling. Vill reformera hälsovårds- och utbildningsväsendena och omförhandla frihandelsavtal.

IRAK

McCain: Röstade för 2003 års invasion och vill att amerikanska styrkor ska vara kvar i Irak tills landet kan försvara sig självt. Stödde Bushs truppförstärkning och säger att ett tillbakadragande riskerar att utlösa folkmord i regionen.

Obama: Var emot kriget i Irak från början och menar att det inte finns någon militär lösning. Stödjer ett gradvis tillbakadragande av trupperna som ska tas ur strid inom 16 månader.

IRAN

McCain: Säger att han skulle fokusera på att förmå ett förbund av demokratier att utöva sanktioner mot Iran. Vägrar att utesluta militära lösningar om det skulle krävas för att förhindra att Iran skaffar kärnvapen. Går inte med på diplomatiska möten utan villkor.

Obama: Är för »aggressiv personlig diplomati«. Skulle möta iranska ledare utan förutbestämda krav. Han menar att de skulle ändra beteende om de gavs incitament. Utesluter dock inte militärt alternativ.

NATIONELL SÄKERHET

McCain: Som före detta stridspilot inom marinen och krigsfånge i Vietnam har han varit en ledande röst för att förhindra CIA att behandla fångar på ett inhumant eller förnedrande vis. I februari i år röstade han dock mot ett förslag att förbjuda »water-boarding«, en slags skendränkning.

Obama: Vill att en större andel av statsfinanserna ska allokeras till regioner där risken för attack är som störst. Han har kritiserat den omstridda anti-terrorlagen »Patriot Act« men röstade 2006 för den.

KLIMATFRÅGAN

McCain: Erkänner klimatförändringarna och att de utgör ett hot. Menar att USA borde överväga att tillsammans med världens alla länder minska växthusgasutsläppen, på villkor att Kina och Indien också gör det.

Obama: Vill att USA kapar 80% av sina växthusgasutsläpp till 2050. Vill att USA ska leda de globala försöken att bekämpa klimatförändringarna. Säger att han på tio år skulle investera 150 miljarder dollar i »ren« energi.

HÄLSOVÅRD

McCain: Har understrukit sitt långvariga stöd för hälsovård för krigsveteraner. Vill införa skatteincitament för att uppmuntra folk att skaffa privat hälsoförsäkring.

Obama: Stöder en allmän sjukförsäkring men skulle inte göra helförsäkring obligatorisk, förutom för barn. Subventioner skulle erbjudas för att hjälpa folk att skydda sig, samtidigt skulle försäkringsbolagen inte kunna vägra att teckna försäkring med hänvisning till redan existerande villkor.

ILLEGAL IMMIGRATION

McCain: Stöder ett förslag om amnesti för illegala invandrare samt tuffare kontroll av landets gränser. Säger att arbetare utan arbetstillstånd som redan befinner sig i USA bör ges chansen att bli medborgare.

Obama: Vill att polisens patrullerande av gränsen mellan USA och Mexiko förbättras och vill ha tuffare straff för arbetsgivare som använder sig av svart arbetskraft. Menar att om illegala invandrare ges en väg till medborgarskap och de betalar en avgift så är det inte amnesti.

ABORT

McCain: Säger att Högsta domstolens prejudicerande dom i målet »Roe mot Wade« som 1973 legaliserade abort, borde upphävas, trots att han tidigare stött den. Säger han skulle stödja statens försök att öka adoptioner. Stödde en dom 2007 som förbjöd sena aborter.

Obama: I en debatt 2007 sa han att han litade på att kvinnor kunde fatta sina egna beslut rörande abort i samråd med läkare, familj och präst. Kritiserade högsta domstolens beslut att behålla en lag mot sena aborter.

Mer om USA-valet

En räddare i nöden av Eva Sohlman

Den ekonomiska krisen har kullkastat människors liv och deras tro på den amerikanska drömmen. Nästa president måste ge folket självförtroendet tillbaka.

Den svaga länken av Eva Sohlman

Allmän rösträtt är en sak. Att klara av att registrera sig och verkligen utöva sin rätt en annan.

Militären kidnappar säkerhetspolitiken av Thomas Engström

En ny generation neokonservativa börjar ta för sig inom den amerikanska armén. Och de folkvalda tiger.

Världen väljer Obama av Hans Blix

Presidentkandidaterna framstår som lika när det gäller utrikespolitiken, men valet av rådgivare avslöjar stora skillnader.

Läs de senaste opinionsundersäkningarna, allt Fokus skrivit om USA-valet och mycket mer på valsajten.

Text: Eva Sohlman

Toppbild: Scanpix