Ministern om Migrationsverkets brister: ”Förvaren ska utredas”

En departementsgemensam lösning ska sjösättas för att komma tillrätta med utvisningarna och återvändandet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard angående Fokus granskning.

Text:

Bild: Jezzica Sunmo

I tisdags publicerade Fokus ytterligare en granskning av Migrationsverkets – denna gång med fokus på förvaren, där personer hålls inlåsta i väntan på utvisning. Anställda vittnar om kaos och osäkra arbetsförhållanden samt bristfälliga bakgrundskontroller på dem som anställs. Dessutom framkommer en utbredd oförmåga att verkställa utvisningsbesluten.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har beviljat Fokus en längre intervju om problemen med förvaren och verkställigheten kring utvisningarna. Men redan nu lämnar hon några kommentarer angående den färska granskningen.

– Under våren planeras en utredning om förvaren att tillsättas, bland annat med fokus på att skapa mer säkerhet och trygghet på förvaren för både personal och förvarstagna. Men det handlar också om att göra en bred översyn av reglerna om förvar för att kunna få plats ett ändamålsenligt regelverk, skriver hon i ett mejlsvar.

Hon understryker även att flera förändringar är att vänta vad gäller den bristande verkställigheten i utvisningarna.

För att återvändandet ska fungera effektivt är förvaren en viktig del. Att bekämpa skuggsamhället och få till stånd ett bättre fungerande återvändande är prioriterade frågor för den här regeringen och då krävs flera parallella insatser.

En av insatserna har redan presenterats på en presskonferens den 30 mars – den planerade folkräkningen. Men dessutom vill Malmer Stenergard avskaffa den så kallade EBO-lagen, vilken stipulerar att en asylsökande har rätt att bosätta sig var man vill under asylprocessen och samtidigt behålla statliga och kommunala bidrag.

– Förutom att avskaffa EBO vill vi även införa särskilda center där asylsökande ska bo under hela processen i väntan på beslut.

Dessutom meddelar Maria Malmer Stenergard att regeringen just nu arbetar med en form av departementsgemensam lösning för att komma till rätta med återvändande och utvisningar.

– Regeringen arbetar utifrån en whole of government-approach kring återvändande där olika departement med ansvar för frågor och myndigheter kopplade till återvändande samarbetar och på så sätt kan uppnå mer.

Maria Malmer Stenergard vill även kommentera den internrapport som Migrationsverket själv genomförde 2021 angående sin förvarsverksamhet, där det bland annat framkom att de fanns risk att lagar inte efterlevs samt risk för sökandes eller medarbetares psykiska och psykiska hälsa.

– Som Migrationsverket konstaterat i sin internrevisionsrapport är det allvarliga brister som framkommit. Arbetet med att snarast rätta till dem är högt prioriterat för mig och regeringen.

Fotnot: En längre intervju med migrationsministern kommer att publiceras i nära framtid.

***