Nerringd, JO-anmäld och mejlbombad

Text:

Spridda telefonsamtal började komma in till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, i månadsskiftet februari–mars. Samtalen var först inte så många, men kolleger på olika nivåer i myndigheten upptäckte när de stämde av med varandra att frågorna var likartade.

Det rörde sig om privatpersoner och organisationer som hörde av sig. Dels ville de ifrågasätta en rapport som myndigheten lagt ut på sin webbplats. Dels krävde de information om medarbetare som beställt rapporten, med repliker som: »Kan ni berätta om cv på den gubben?«.

– Vi blev förvånade över att en studie som låg insprängd bland allt annat material på vår hemsida blev uppmärksammad så snabbt, berättar Anneli Bergholm Söder, chef på MBS:s operativa avdelning.

Rapporten var en av myndigheten beställd förstudie med titeln »Muslimska brödraskapet i Sverige«. Författare var terrorforskaren Magnus Norell. Tillsammans med docenten Aje Carlbom och Pierre Durami, före detta medlem i Muslimska brödraskapet, hade han ägnat fyra veckor åt att sammanställa den internationella forskningens slutsatser, och koppla ihop med bilden av vad man kände till om brödraskapet i Sverige.

Rapporten var, upplyste författarna, att betrakta som »ett första försök att formulera en sammanhållen kunskapsöversikt av rörelsens europeiska och svenska aktivister.«

Litteraturlistan var tre sidor lång.

Bakgrunden till MBS:s beställning var att den svenska grenen var tämligen outforskad. Forskarna påminde om att de slutsatser de i detta skede drog där var summariska och generaliserade »för att passa formatet. Det återstår att fördjupa studiet empiriskt och teoretiskt«.

I sammanställningen kunde man läsa att flera stora muslimska organisationer i Sverige håller på att bygga upp ett parallellt samhälle och är kopplade till den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet, och att organisationen Sveriges unga muslimer är helt styrd av brödraskapet.

Även Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har pekat på just kopplingen mellan Sveriges unga muslimer och Muslimska brödraskapet. Strax före nyår förra året beslutade man därför att dra in det statliga bidraget till Sveriges unga muslimer, som enligt MUCF vid olika tillfällen och sammanhang pekats ut som en miljö »där det förekommer individer som inte respekterar demokratins idéer, inklusive principen om jämställdhet och förbud mot diskriminering«.

Knappt en vecka efter att Norells rapport publicerats skrev 22 forskare – bland andra Mattias Gardell, professor vid centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, och religionsvetaren Jan Hjärpe – en debattartikel som framförde åsikten att källor saknades för Norells påståenden om Muslimska brödraskapet.  Norell svarade i SVT Nyheter:

– Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det. Det är ju liksom belagt.

Till MSB blev telefonsamtalen snabbt fler. Personal överöstes med samma sorts frågor och resonemang som de första dagarna.

– Man ville ha cv på medarbetare, och veta vilka som jobbade med forskarna, berättar Anneli Bergholm Söder. Vi kan inte alltid berätta vem som jobbar med vad. Det är i sig inte heller väsentligt eftersom det är myndigheten som står bakom beställningen, men vi gjorde vad vi kunde för att tillmötesgå dem som ringde. Vi är en myndighet som bland annat bygger kunskap på områden som hotar målen för rikets säkerhet. I det här fallet grundläggande värden som demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Vi insåg snart att det inte går att bemöta aggressiva samtal i telefon om islamofobi med privatpersoner.

På sin webbplats påminde MSB om sitt uppdrag, att inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga »att identifiera och möta informationspåverkan och annan  spridning av vilseledande information riktad mot Sverige«.

Man skrev att det i dag saknas information om den informationspåverkan som bedrivs från islamistiska aktörer i den svenska kontexten, och att det därför är svårt för MSB och andra ansvariga att bedöma samhällets sårbarhet för sådan påverkan. Man upplyste om att förstudien »Muslimska brödraskapet i Sverige« hade som syfte att belysa just fenomenet islamistisk påverkan, och om att man beställt och finansierat Norells studie och att det, som alltid, var författarna, inte myndigheten som stod bakom slutsatserna.

– Vi fick tillsätta väldigt mycket resurser för att se till att alla fick svar på sina frågor. Det ska vi göra. Men det här var en form av frågor som var svåra att svara på. Så för att freda tjänstemännen från påhopp och aggressiva utfall valde vi att i stället svara på skriftliga frågor, så att vi kunde systematisera frågorna, berättar Anneli Bergholm Söder.

Mejl med begäran om handlingar inkom. Fokus har begärt ut dem och av de 140 mejlen är ungefär 40 uppmuntrande tillrop och tack för en bra rapport, medan större delen är specifika frågor och synpunkter.

»Jag vill ha (NN:s) samt (NN:s) mejlväxling med Magnus Norell samt Aje Carlbom«, skrev en privatperson och konstaterade att myndigheten tycktes ha uppfattningen att »bidragstagande svenska muslimska organisationer« ville återupprätta ett utopiskt kalifat. »Jag skulle vilja ha underlaget som myndigheten har haft för att bilda sig den uppfattningen.«

MSB gick igenom reglerna i sekretesslagen och skickade i väg de uppgifter man kunde, och meddelade att någon mejlväxling mellan Norell och Carlbom inte fanns. Privatpersonen svarade med att det var »kränkande« att påstå att etablerade projektfinansierade organisationer hotade liv, hälsa och grundläggande värden, om belägg saknades.

En annan skrev att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom att publicera Norells förstudie »förringar islamofobin i samhället och sprider islamofobiska teorier som infiltrerar samhällsinstitutioner.«

Mejlströmmen fortsatte. Handlingar begärdes, handlingar skickades. »Tack för svar«, står det i ett mejl. »Som ni säkert förstår väcker ert svar fler frågor.«

Brevskrivaren fortsatte. »Ni har skickat förfrågan om anbud till tre organisationer. Ni måste då också ha fått svar från dessa  … »Jag vill att ni mejlar anbudsförfrågan och de svar ni fått«.

Ordföranden för Sveriges unga muslimer skrev ett mejl med 15 frågor av typen: »Hur valde ni ut författarna?«, »Anser ni att rapporten bygger på rasistiska konspirationsteorier«, »Anser ni att islamofobi existerar?« var några. »Vänligen skicka all mejlkorrespondens som skett mellan MSB och författarna (Aje, Magnus och Pierre)«.

En privatperson skrev, fick svar, skrev igen, fick nytt svar, men tredje gången kom inte myndighetstjänstemannens »återkoppling« snabbt nog.  »Under mina samtal med  … så vägrade hon vara tillmötesgående  …«, skrev privatpersonen. Dessutom blev myndigheten JO-anmäld för att den inte kopplade samtal till en tjänstemans telefon, utan bad om skriftliga frågor.

I flera mejl varvas efterfrågan på specifika handlingar med generella omdömen om MSB som myndighet. »Att MSB skulle vara Trumps förlängda arm i Sverige, redan innan SD fått inflytande i regeringen, känns fruktansvärt – och oväntat.«

[caption id="attachment_452284" align="aligncenter" width="740"]Från vänster, Magnus Norell och Anneli Bergh Från vänster, Magnus Norell och Anneli Bergh[/caption]

Är MSB utsatt för en form av informationspåverkan som man själv är satt att bekämpa?

– Jag gör inga analyser och drar inga slutsatser. Men jag har jobbat i staten i drygt 30 år och aldrig varit med om något liknande, säger Anneli Bergholm Söder.

Magnus Norell:

– Det här gör de för att vi inte ska få fortsätta. De som ringer och mejlar vill påverka beslutsfattare och få tyst på den här sortens forskning. Det är en känd strategi även om det är första gången det händer i Sverige.

Anneli Bergholm Söder säger att myndigheten ska gå vidare med kunskapshöjande åtgärder om islamistisk informationspåverkan.

Men Magnus Norell fick på onsdagskvällen besked att MSB:s generaldirektör sagt nej till en fortsättning på rapporten om muslimska brödraskapet. Motiveringen, fick Norell veta, var "allt bråk" kring rapporten.

MSB:s generaldirektör Nils Svartz meddelade Fokus via en sekreterare att han inte var tillgänglig för en kommentar under hela torsdagen. Anneli Bergholm Söder bekräftar att MSB inte kommer att gå vidare med Norells rapport.

– Den är avslutad.

Riskerar ni inte att ett sådant beslut kan tolkas som att kampanjen mot MSB och den beställda rapportens författare gav resultat?

– Nej. Vi kommer att fortsätta undersöka islamisk extremism, men i stället för att fortsätta med Norells studie gör vi nya utläggningar.