Riksantikvarie: Så rekryterar vi

Text: Lars Amreus

Bild: Rikkard Häggbom, Privat

Ola Wong framför uppfattningen att Qaisar Mahmood saknar rätt kompetens för att utföra sitt uppdrag som avdelningschef i Riksantikvarieämbetet. Qaisar Mahmood har inga svårigheter att tala för sig själv, men eftersom jag har anställt Mahmood är det min uppgift att svara.

God kompetens i de traditionella kärnämnena är – och kommer alltid att vara  viktigt för Riksantikvarieämbetet. Samtidigt har myndighetens roll förändrats, från en mer operativ till en mer övergripande och strategisk. Uppgifter som tidigare utfördes av Riksantikvarieämbetet utförs i dag av länsstyrelserna, som i sin tur anställt fler arkeologer, bebyggelse- och kyrkoantikvarier. Riksantikvarieämbetet har fått en starkare strategisk, samordnande och uppföljande roll. Detta har inneburit ett förändrat behov av kompetens. Konkret innebär det att det i dag behövs fler medarbetare med annan kompetens än den traditionella ämnesmässiga, som utvärderings- och IT-kompetens.

Mot den bakgrunden är Mahmoods kompetens, med erfarenhet från bland annat Riksrevisionen, Sveriges Kommuner och Landsting och Regeringskansliet, i högsta grad både ändamålsenlig och värdefull.

I svensk statsförvaltning tjänstgör ett mycket stort antal chefer som inte har sin primära utbildningsbakgrund i verksamhetens traditionella kärnämnen. Det är en följd av att en allt mer komplex verksamhet och chefsroll kräver många olika kompetenser, inte enbart yrkesteknisk. Att, som Wong, konsekvent reducera en komplex roll enbart till en fråga om kompetens inom de traditionella kärnämnena framstår som märkligt.

Wong ger en kraftigt vinklad bild av utmaningar i arbetsmiljön på den avdelning Mahmood ansvarar för. Fakta är följande. Arbetsmiljöutmaningar har funnits långt innan Mahmood tillträdde som avdelningschef. Under Mahmoods tid har arbetsmiljön på avdelningen successivt avsevärt förbättrats, vilket framgår av medarbetarundersökningar. De utredningar som gjorts har inte visat på någon kränkande särbehandling eller diskriminering. Det kan låta allvarligt när Wong påpekar att myndigheten av en konsult »klandrats för brister i hanteringen«. I själva verket handlar det om saker som att ett visst styrdokument inte varit uppdaterat med den senaste förordningsändringen. Det är givetvis inte är bra, men det har knappast haft någon konkret betydelse.

Av Wongs text kan man få bilden av att Riksantikvarieämbetet har stora arbetsmiljöproblem. I myndigheten arbetar runt 280 personer, och som på alla arbetsplatser finns givetvis utmaningar i arbetsmiljöarbetet. Men i den senaste medarbetarundersökningen ligger Riksantikvarieämbetet på eller över jämförelsetal inom samtliga index. I början av detta år gick myndigheten till final i tävlingen »Sveriges friskaste arbetsplats«.

Det står givetvis Ola Wong fritt att vinkla sin text, men läsaren bör vara uppmärksam på att det finns en annan verklighet.

Lars Amréus

Riksantikvarie

Läs mer: 

Qaisar Mahmood: Wong är domare på oklara grunder

Ola Wong: »Det här är vad journalister ska göra«

Qaisar Mahmood: Den digitala viskleken