Ekonomi / Politik

Januariavtalet del 1-10: Ekonomi – punkterna som har genomförts

Fokus granskar vad som har hänt under januariavtalets två första år. Vilka punkter är uppfyllda och vad återstår? Här är den ekonomiska delen.

1) Överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket ska värnas

Hänt:  Nja, coronapandemin och åtgärder i samband med den har bokstavligt talat satt ramverket i gungning och ökat budgetunderskottet, men knappast satt det finanspolitiska ramverket ur spel.

Nivån på skuldankaret, offentliga sektorns samlade skuldsättning, är 35 procent av BNP, plus minus fem procent. Skuldankaret ska följas upp årligen. Det beräknas bli 41 procent under 2021, alltså strax över vad ramverket säger. Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt får medlemsstaternas offentliga skuldsättning inte överstiga 60 procent av BNP.

2) Beredskap för konjunktursvängning ska finnas för att trygga jobb, välfärd och statsfinanser

Förstärk det statliga stödet för korttidsarbete.

Hänt:  I samband med den pågående coronapandemin har stödet för korttidsarbete förstärkts tillfälligt med korttidspermittering, liksom en rad andra åtgärder för att trygga jobben.

3) Bättre villkor för företagande och entreprenörer.

3a. Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, blir mer gynnsam. Arbetsgivaravgifter sänks.

Hänt: En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar gäller från 1 april 2021 till mars 2023. Det så kallade växa-stödet, med en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde i ett enmansföretag har förlängts från 12 till 24 månader och gäller till 2021 års utgång.

3b. Förbättrade regler för personaloptioner

Även att borttagen extraskatt på generationsskiften genomförs.

Hänt: Nuvarande regler gäller företag med färre än 50 anställda och med en nettoomsättning på högst 80 miljoner kronor. Reglerna föreslås i en departementspromemoria i stället gälla i företag med färre än 150 och med nettoomsättning på högst 280 miljoner kronor. Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda. De nya reglerna skulle gälla från 1 januari 2022.

Hänt:  Riksdagen har beslutat om nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.

3c. RUT-avdraget breddas till fler tjänster

Hänt:  RUT-avdraget utvidgas med fler tjänster och taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor från 2021.

3d. 3:12-reglerna förenklas

De så kallade 3:12-reglerna ger arbetande ägare i fåmansbolag betydligt lägre skatt på sin inkomst än vad vanliga löntagare betalar.

Hänt:  De långsiktiga 3:12-reglerna liksom det mesta annat kring skattelagarna väntas ingå i en kommande stor skatteutredning. Men besked om när en sådan sätts igång har dröjt. Se också punkt 4.

3e. Kravet på aktiekapitalet sänks till 25 000 kronor

Hänt:  Lägsta nivå för aktiekapital i ett bolag är 25 000 kronor sedan 1 januari 2020.

4) En omfattande skattereform genomförs

Reformen ska enligt JA öka sysselsättningen med sänkt skatt på jobb och företagande, bidra till att klimat och miljömål nås, utjämna dagens växande ekonomiska klyftor, sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig skatt, förenkla genom färre undantag, minska skuldsättningen och förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, öka finanssektorns skatteandel och trygga välfärden.

Hänt:  Beskedet efter Januariavtalet var att frågan bereds. Det gör den uppenbarligen fortfarande. Delvis kan regeringen skylla på coronakrisen som upptagit den mesta tiden. Den senaste omfattande skattereformen krävde flera års utredande, en prognos nu skulle vara att en skattereform teoretiskt är möjlig först under andra halvan av nästa mandatperiod. Sedan ska ju partierna komma överens också.

5) Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling

5a. Värnskatten tas bort 1 januari 2020

Hänt:  Ja, genomfört.

5b. Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka.

En grön skatteväxling ska ske med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Målet är att den ska omsluta minst femton miljarder kronor.

Hänt:  Hittills har miljöskatteförändringar på 10,5 miljarder kronor beslutats eller aviserats.

6) Förstärkningen av de allmänna bidragen till kommuner och landsting fortsätter i jämn takt över mandatperioden.

Hänt:  Ja, både inför 2021 och framförallt i specialåtgärderna under corona.

7) Bättre villkor för Sveriges pensionärer.

Den högre skatt pensionärer betalar tas bort år 2020 och pensionen höjs för vanliga löntagare år 2021. Denna förändring genomförs över statsbudgeten vid sidan av de större förändringar av pensionssystemet som pensionsgruppen är överens om och som ska genomföras under mandatperioden. Förändringen ska förankras i pensionsgruppen.

Hänt:  Se punkt 57.

8) Införandet av en familjevecka påbörjas.

Föräldrar till barn mellan 4 och 16 år som arbetar får tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. (Fullt utbyggd kommer reformen omfatta fem dagar). Den som är ensam vårdnadshavare får 6 dagar.

Hänt:  Förslaget om familjedagspenning om tre dagar per förälder, och sex dagar för ensamstående, är skickat på remiss, och föreslås genomföras från 1 april 2022.

Men departementspromemorian innehåller också alternativa förslag (av kostnadsskäl) på fyra (ensamstående) eller två dagar (sammanboende) med familjedagspenning per år eller två dagar eller en dag med familjedagspenning per år.

9) De enskildas valfrihet i svenska välfärdsmodellen.

Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande. Detta kommer att uttryckas i vårändringsbudgeten 2019.

Förslag kommer läggas för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har likvärdiga villkor.

Hänt:  Nej, inga förslag om vinstförbud, men nu en pågående debatt om vinster i friskolorna.

10) Utvärdering av nya placeringsregler.

De nya placeringsreglerna för AP- fondsmyndigheterna ska utvärderas fram till och med 2020 med avseende på om placeringar i fossil energi minskar.

Hänt:  Regeringen har muntligt sagt AP-fonderna aktivt ska påverka bankerna till mer hållbara investeringar, vilket finansmarknadsministern förklarat är ett krav på dem.

***

Januariavtalet: Det här genomförts – och detta återstår

Del 1-10 – Ekonomi och skatter

Del 11-20 – Jobb och tillväxt 

Del 21-29 – Landsbygd och infrastruktur 

Del 30-39 – Klimatpolitik

Del 40-48 – Integration och hedersbrott och bostäder

Del 49-57 – Skolan

Del 58-64 - Sjukvård och äldre 

Del 65-73 – Migration och trygghet, säkerhet och demokrati

Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Logga in
eller

Köp FOKUS ONLINE utan bindningstid!

Prova 1 månad för 1 krona

Kampanjpris 1 krona första månaden därefter 149 kronor per månad.

Detta ingår:

Obegränsad tillgång till alla online-artiklar.

Aktuella analyser och fördjupningar.

Dagligt nyhetsbrev.

Fokus på samhällsfrågor, politik, ekonomi, kultur och vetenskap.

Fortsätt

Jag godkänner villkoren för Fokus (FPG Media AB).

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera