Politik

Januariavtalet del 40-48: Integration, hedersbrott och bostäder

Fokus granskar vad som har hänt under januariavtalets två första år. Vilka punkter är uppfyllda och vad återstår? Här är delen med integration, hedersbrott och bostäder.

Integration och hedersbrott

Sverige har en stor integrationsutmaning. De som får uppehållstillstånd ska snabbt ges möjlighet att komma in i vårt land, stå på egna ben och lära sig svenska. Hedersrelaterad brottslighet och förtryck ska förebyggas, förhindras och straffas.

40) Nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden.

En svensk nystart införs. Det är ett integrationsår med intensiv yrkessvenska, yrkesförberedande och yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori, intensiv praktik inom bristyrken med en anordningspeng till arbetsgivaren, obligatorisk samhällsorientering, ettåriga mentorskapsprogram med regelbundna träffar med en mentor med svensk yrkeserfarenhet samt ett kunskapscertifikat för de som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk. Både kvinnor och män ska från samhällets sida mötas av samma förväntningar och ges rätt förutsättningar för att kunna försörja sig själva och stå på egna ben genom inträde på arbetsmarknaden.

Hänt:  Arbetsförmedlingen har i uppdrag att införa ett intensivår inom etableringsprogrammet. Från och med den 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår att påskynda sitt inträde på arbetsmarknaden.

Det behövs ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla etableringsåtgärder.

Samhällsintroduktion och undervisning i svenska blir obligatoriskt från dag ett i Sverige. Mer och förbättrad samhällsorientering – i 100 timmar – som börjar redan under asyltiden ska införas för samma grupp. SFI-undervisningen förbättras genom individuell prestationsplan och ökad nivåindelning. En SFI-peng baserad på uppnådda språkresultat utreds.

Hänt:  En särskild utredare ska föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) som baseras på uppnådda språkresultat, en s.k. sfi-peng, kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Hänt:  Migrationskommittén ger förslag på språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd (se punkt 41).

Det måste gå snabbare för fler att lära sig svenska. Det behövs ett kvalitetslyft vad gäller SFI – både av kommunala och fristående aktörer. Antalet timmar som nyanlända läser SFI måste kunna ökas. Möjligheterna att lära sig yrkessvenska på jobbet samt att kombinera SFI och yrkesvux ska förstärkas. Kraven på deltagande och resultat måste öka och kopplas till ersättningar. Även föräldralediga måste få lära sig svenska. Inför språkplikt för den som söker asyl eller uppbär försörjningsstöd.

Hänt:  Krav på att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola för försörjningsstöd från 1 april 2021.

41) Språkkrav för medborgarskap

Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former.

Hänt:  En utredning om språk- och samhälls­kunskaps­krav för svenskt medborgar­skap redovisas i januari 2021.

42) Stoppa hedersbrotten.

Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom strängare straff och mer kunskap om dessa brott och förtryck. Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.

Hänt:  En utredning föreslår att det införs ett nytt särskilt hedersbrott i 4 kap. brottsbalken. Nu ute på remiss.

Reglerna för utvisning av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska skärpas och frågan om utvisning ska alltid prövas vid sådana brott. Skyddet för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet måste stärkas så att den som drabbas inte avvisas i sådana fall. Kompetens om hedersrelaterat våld ska öka.

Hänt:  Utvisning av de som begått hedersrelaterade brott utreds och den ska vara klar i juni 2021.

Arbetet mot heder ska öka i skolorna. Det behövs ett tydligt barnrättsperspektiv i arbetet mot hedersförtrycket. Möjligheterna ska öka att utan föräldrars samtycke ge insatser till unga vid misstanke om hedersbrott liksom att lagen om vård av unga (LVU) ska skärpas i samma syfte. Myndigheternas möjligheter ska stärkas att ingripa vid misstanke om att personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas.

Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet. Kompetensteamet mot hedersbrott permanentas.

Hänt:  Enligt budgeten för 2021 ska det nationella kompetensteam som finns vid Länsstyrelsen i Östergötland utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och en satsning för att öka kompetensen hos yrkesverksamma ska genomföras.

43) Förändra EBO.

43 A. Boendeformen eget boende för asylsökande, EBO, har i vissa kommuner med socioekonomiska utmaningar lett till trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och flyttkedjor som riskerar att försena etableringen. Kommunerna bör ges en möjlighet att begränsa EBO i områden med socioekonomiska utmaningar. Genomför det remitterade förslaget om områdesbegränsning vid EBO i promemorian. Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande, som innebär att en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende (EBO) i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de angivna kommunerna inte ska ha rätt till dagersättning.

Hänt:  De asylsökande som ordnar eget boende (EBO) i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av 32 kommuner har inte rätt till dagersättning från 2020.

43 B. Bostäder

Fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad, för människor att flytta dit jobben finns och för att bryta den växande boendesegregationen.

Bostadsmarknaden behöver reformeras så att fler människors behov kan mötas, reglerna förenklas och konkurrensen öka. Det behövs mer av blandade bostadsområden och större möjligheter att göra boendekarriär. Rörligheten på bostadsmarknaden förbättras när flyttkedjor ger ett bättre nyttjande av beståndet.

44) Reformera hyresmodellen.

Fri hyressättning vid nybyggnation införs.

Hänt:  En särskild utredare ska lämna förslag på en modell med fri hyressättning, inklusive tariffsystem, för nyproducerade lägenheter senast 31 maj 2021.

Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån.

Hänt:  Utredning pågår om hur bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer i hyressättningen, och ska redovisas senast 30 juni.

Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls.

Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas.

Hänt:  Utredaren hovrättsrådet Jan Josefsson lämnar sitt förslag till nytt förhandlingssystem i dagarna.

Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen.

Hänt:  Från 1 oktober 2019 kan den som köpt eller sålt ett hyreskontrakt förlora sin hyresrätt omedelbart. Straffen har skärpts och det är nu även brottsligt att köpa hyreskontrakt.

45) Ta bort flyttskatten genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas.

Hänt:  Tas bort från 2021.

46) Genomför omfattande regelförenklingar för att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare.

Hänt:  Ett otal utredningar har genom åren gjorts om regelförenklingar och ökad konkurrens i byggbranschen. Den senaste kom i december 2020 och lär som vanligt inte förändra så mycket.

Bland annat införs enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område, nya regler om utökade möjligheter för privat initiativrätt med bibehållet kommunalt ansvar för översiktsplanering, planbeslut och bostadsförsörjning. Vidare görs en översyn av riksintressen och en utredning av förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader.

Hänt:  En särskild utredare ska göra en översyn av regelverket för bygglov och ska redovisa förslag senast den 31 maj 2021.

Inför en bygglovsbefrielse för altaner i kombination med att mindre altaner får strida mot planbestämmelser.

Hänt:  Borttaget från den 1 juli 2019

47) Gör om investeringsstöden för hyresrätter.

Stöden koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet.

Hänt:  Investeringsstödet ökas med 1,1 miljard 2022 och 1,9 miljarder 2023 och regelverket för att få stöd har förändrats en del.

48) Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Öka byggande i trä. Inför krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande.

Hänt:  Ett förslag om en lag om klimatdeklaration för byggnader är tänkt att träda kraft den 1 januari 2022 men har ännu inte tagits av riksdagen.

***

Januariavtalet: Det här genomförts – och detta återstår

Del 1-10 – Ekonomi och skatter

Del 11-20 – Jobb och tillväxt 

Del 21-29 – Landsbygd och infrastruktur 

Del 30-39 – Klimatpolitik

Del 40-48 – Integration och hedersbrott och bostäder

Del 49-57 – Skolan

Del 58-64 - Sjukvård och äldre 

Del 65-73 – Migration och trygghet, säkerhet och demokrati

Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Logga in
eller

Köp FOKUS ONLINE utan bindningstid!

Prova 1 månad för 1 krona

Kampanjpris 1 krona första månaden därefter 149 kronor per månad.

Detta ingår:

Obegränsad tillgång till alla online-artiklar.

Aktuella analyser och fördjupningar.

Dagligt nyhetsbrev.

Fokus på samhällsfrågor, politik, ekonomi, kultur och vetenskap.

Fortsätt

Jag godkänner villkoren för Fokus (FPG Media AB).

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera