Politik

Januariavtalet del 58-64: Sjukvård och äldre

Fokus granskar vad som har hänt under januariavtalets två första år. Vilka punkter är uppfyllda och vad återstår? Här är delen om sjukvård och äldre.

Sjukvård och äldre

Vi vill minska köerna inom sjukvården genom ökade resurser och bättre villkor för personalen. Ett särskilt fokus ska läggas på kvinnors ohälsa. Att vården finns där när vi behöver den är en fråga om trygghet. Vi vill att alla människor i hela landet ska känna sig säkra på att de får träffa en läkare när de är sjuka. Att de inte ska behöva vänta för länge på att få behandling eller operation. Det ställer krav på att det finns tillräckligt med utbildad vårdpersonal.

Det ska vara bra att bli gammal i Sverige. De ekonomiska villkoren för alla pensionärer ska förbättras och resurserna till en äldreomsorg av hög kvalitet ska öka.

Hänt:  I budgeten för 2021 höjs pensionerna genom ett inkomstpensionstillägg på upp till 600 kronor per månad för de som haft låg lön under yrkeslivet samtidigt som skatten sänks för pensionärer stegvis under 2021 och 2022 och ska vara helt borta 1 januari 2023.

58) Köerna kortas

En uppdaterad kömiljard ska införas som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov. En generalplan för kortare köer tas fram tillsammans med landstingen där denna ingår. Ambulansvården, cancervården och förlossningsvården stärks.

Hänt:  ”Kömiljarden” är på tre miljarder i budgeten 2021.

59) Patienternas rättigheter stärks och principen om vård efter behov tryggas

Systemet med ett patientkontrakt, så att du som är sjuk vet vem du ska ringa och hur planen för din vård ser ut, utvecklas. Vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin, om det visar sig att andra åtgärder inte räcker till.

Hänt:  Pengar till regionerna för att utveckla ett system med patientkontrakt genom överenskommelsen om god och nära vård 2020 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården ska öka. Patientens rätt till information och rätt att välja värnas och utvecklas. Ansvaret för barns hälsa, från mödravård tills barnet fyllt 18 år behöver samordnas. En utredning ska tillsättas hur samordningen ska stärkas kring barn- och ungdomshälsan.

Hänt:  En särskild utredare ska ge förslag för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga vilket redovisas senast den 1 maj 2021.

60) En primärvårdsreform införs

Rätten till en fast läkarkontakt säkras. Det ska bli attraktivt för läkare att arbeta i primärvården och därigenom öka tillgänglighet och valfrihet. Det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden.

Hänt:  Riksdagen har beslutat att hälso- och sjukvården ska ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Hänt:  Regeringen ger i 2021 års budget 200 miljoner kronor i öronmärkta pengar för att säkerställa en namngiven fast läkarkontakt i primärvården för alla som vill ha det.

61) Kvalitetskraven i all sjukvård och äldreomsorg förstärks

Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning, som kvalitetskrav. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska finnas (Ds under 2020).

Hänt:  Utredningsförslaget (ej beslutat) att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

62) Investera i personalen i vården och omsorgen

En nationell samordning vad gäller långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården införs. Inför kostnadsfria arbetskläder för anställda i äldreomsorgen. Det ska finnas goda möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. En satsning på bättre villkor och karriärtjänster för att öka attraktiviteten till att bli specialistsjuksköterska genomförs.

Hänt:  En nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre ska redovisa förslag senast den 15 juni 2021.

Hänt:  Socialstyrelsen har i sina föreskrifter slagit fast att arbetskläder är en del av de basala hygienrutinerna.

Hänt:  Satsningen på karriärtjänster omfattar 100 miljoner kronor årligen från och med 2020.

63) Bekämpa psykisk ohälsa.

Psykiatrin och elevhälsan stärks. Utred en ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa. Ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri ska slås fast.

Staten och SKL ska sluta ett avtal om ett större statligt ansvarstagande med ökande resurser för att bland annat stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete, motverka mobbning och göra särskilda satsningar riktade mot riskgrupper.

Hänt:  Överenskommelse mellan staten och SKR om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022, med 1,7 miljarder anslaget i budgeten för 2021.

Hänt:  Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven ska analysera bestämmelserna om tillgång till elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.

Stärk suicidpreventionen genom ökade resurser till nationell kunskapsspridning och ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar förebyggande.

Hänt:  Under 2020 läggs 35 miljoner kronor på bidrag för att stödja ideella organisationer som arbetar förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Funktionshinder

Vi förbättrar möjligheter till jobb, ett gott liv och en meningsfull fritid för alla med olika former av funktionsnedsättning.

Hänt:  Svårmätt.

64) Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas. Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att säkra detta. Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen.

Hänt:  Utredning föreslår att stöd enligt LSS bör vara ett kommunalt ansvar men särskilda skäl för att staten ska ansvara för insatsen personlig assistans.

Hänt:  Andning och sondmatning räknas numera som grundläggande behov. Under 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021.

***

Januariavtalet: Det här genomförts – och detta återstår

Del 1-10 – Ekonomi och skatter

Del 11-20 – Jobb och tillväxt 

Del 21-29 – Landsbygd och infrastruktur 

Del 30-39 – Klimatpolitik

Del 40-48 – Integration och hedersbrott och bostäder

Del 49-57 – Skolan

Del 58-64 - Sjukvård och äldre 

Del 65-73 – Migration och trygghet, säkerhet och demokrati

Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Logga in
eller

Köp FOKUS ONLINE utan bindningstid!

Prova 1 månad för 1 krona

Kampanjpris 1 krona första månaden därefter 149 kronor per månad.

Detta ingår:

Obegränsad tillgång till alla online-artiklar.

Aktuella analyser och fördjupningar.

Dagligt nyhetsbrev.

Fokus på samhällsfrågor, politik, ekonomi, kultur och vetenskap.

Fortsätt

Jag godkänner villkoren för Fokus (FPG Media AB).

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera