Grundlagsbrott av arbetsgivaren att kräva vaccin

Trots svenskarnas önskan tror varken arbetsgivare eller fack på möjligheten att kräva vaccinpass i arbetslivet. Det skulle strida mot grundlagen.

Text: Bengt Rolfer

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Tvingande krav på att vaccinera sig blir allt starkare i takt med att fler återvänder till jobbet efter pandemin. 

I andra länder, till exempel Italien och Frankrike finns olika krav på vaccinpass i arbetslivet. 

Men inget tyder på att något liknande är på väg i Sverige när restriktionerna slopas den 29 september och allt fler börjar infinna sig på arbetsplatsen. Frågan är om det ens skulle vara möjligt att kräva vaccinpass för att få gå till jobbet här. 

Skälet är ett förbud mot tvångsvaccinering i grundlagen. Enligt paragraf 6 i regeringsformens andra kapitel är alla medborgare skyddade mot »påtvingade kroppsliga ingrepp« såsom vaccinering från det allmänna, det vill säga från stat, myndigheter, kommuner och regioner. Dock finns det enligt paragraf 21 möjlighet till undantag »för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle«. Om vaccinkrav kan vara ett sådant ändamål är inte prövat och det verkar osannolikt att så kommer att ske.

– Enligt min bedömning är det svårt att i nuläget genomföra en sådan begränsning av grundlagen, säger Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet.

Samtidigt påpekar hon att politikerna i Region Dalarna nyligen har beslutat utreda om det finns möjlighet att inte anställa personal som inte har vaccinerat sig mot covid-19.

Men hur är det då i den privata sektorn – kan arbetsgivarna där tvinga de anställda att vaccinera sig?

– Nej, min utgångspunkt är att man inte kan göra det, säger Dan Holke som i många år var vd för LO-TCO Rättsskydd.

Han hänvisar dels till att det är osannolikt att vissa medborgare ska skyddas från kroppsliga ingripanden, men inte andra. Dels påpekar han att det skulle vara integritetskränkande och kanske strida mot god sed på arbetsmarknaden att kräva vaccinintyg.

Liksom många andra jurister påpekar Dan Holke att det här är frågor som inte är rättsligt prövade och därför kan man inte ge tvärsäkra svar. Han drar en parallell till de fall om drogtester som varit uppe i Arbetsdomstolen. Där är dock det tydliga mönstret att arbetsgivaren har haft rätt att kräva drogtester.

– Men då har det gällt mycket speciella omständigheter med farliga jobb och risker för olycksfall och liknande, säger Dan Holke.

Enligt Dan Holke är det inget som hindrar en arbetsgivare från att ta ett fall om krav på fullt vaccinerad personal till rättslig prövning.

I dagsläget är en enkel åtgärd att fråga anställda om de är vaccinerade. Om svaret blir nekande eller om någon vägrar svara så kan arbetsgivaren omplacera medarbetaren. Det ligger i arbetsledningsrätten som är ganska långtgående.

– Där finns det stora möjligheter, särskilt inom privat sektor. Man behöver egentligen inte motivera omplaceringen så länge den inte får stora konsekvenser som till exempel lönesänkning. Men någon rätt att avkräva svar eller registrera sina anställdas vaccinationsstatus har man inte, säger Dan Holke.

Skulle det vara en framkomlig väg att träffa avtal med facket om att alla ska vara vaccinerade?

– Nej, det skulle jag inte tro. Fackets rätt att företräda medlemmarna är inte obegränsad och här rör det sig om en mycket personlig fråga. Däremot kan man träffa avtal om hur vaccineringen ska gå till.

En fråga som för många kanske är väl så viktig är om man som fullvaccinerad kan vägra att arbeta tillsammans med ovaccinerade kolleger. Men nej, det kan man inte, enligt Dan Holke:

– Att man är orolig för att bli sjuk är inget skäl för att slippa gå till jobbet.

Teknikföretagens chefsjurist Andreas Edenman anser dock att arbetsgivare måste ta hänsyn till den oro som kan finnas på arbetsplatsen.

– Om till exempel ett skyddsombud för fram att det finns oro bland personalen bör arbetsgivaren undersöka om oron är befogad och sedan vidta adekvata åtgärder, säger han.

Det skulle kunna ske genom att anställda testas innan de kommer till jobbet. Men att gå så långt som att kräva vaccinering vore ett alltför allvarligt ingrepp i den personliga integriteten, anser även Andreas Edenman.

– Och jag har svårt att se att någon som är fullt frisk skulle ha rätt att vägra arbeta för att man är orolig för att bli smittad.

Rent allmänt menar Teknikföretagen att det inte är rimligt att arbetsgivare tar större ansvar än samhället i övrigt. Andreas Edenman påpekar också att det skulle strida mot GDPR att samla in den typen av uppgifter.

– Jag anser att en arbetstagare kan vägra att uppge om hon eller han är vaccinerad utan att riskera repressalier från arbetsgivaren.

– Men saken skulle kunna hamna i ett annat läge i speciella situationer, exempelvis vid tjänsteresa till ett land där staten ställer krav på vaccinering, tillägger han.

Samtidigt är frågan aldrig rättsligt prövad i Sverige. Vore det värdefullt om något av era medlemsföretag skulle kräva vaccinationsbevis så att man kan pröva om det är lagligt?

– Det är inte något vi planerar, men jag kan inte utesluta att det kommer upp framgent. Men man ska veta att också vaccinerade kan sprida smitta. Om det skulle komma ett nytt utbrott på företaget bör man överväga mindre ingripande åtgärder – i första hand distansering, hemarbete och testning.

Petra Herzfeld Olsson på Stockholms universitet konstaterar också att rättsläget är oklart, men ser det som sannolikt att något företag kommer att vilja pröva om det är tillåtet att kräva att personalen är vaccinerad.

– Men det här är en jättesvår fråga. Arbetsgivaren har rätt att ställa frågan, men den anställde har ingen skyldighet att svara.

Det som i dag finns att hålla sig till rättsligt är praxis från Arbetsdomstolen i liknande fall. Även Petra Herzfeld Olsson hänvisar till domarna om drogtester. Där har arbetsgivarens intresse vägt tyngre än den anställdes integritet. Det borde ju tala för att även en tvångsvaccinering skulle kunna hålla i rätten.

– Men att begära drogtest är mindre ingripande än att vaccinera någon, säger hon.

Är det verkligen ett så stort ingrepp att ge en spruta?

– Jag bedömer det så. I dagsläget är det dock väldigt tydligt att parterna vill få till stånd det här på frivillig väg, säger Petra Herzfeld Olsson.